Home » Actueel » Subsidietender sociaal domein: het resultaat laten tellen

Subsidietender sociaal domein: het resultaat laten tellen

Subsidieverstrekking als financiële bijdrage vanuit gemeenten wordt vaak ingezet om activiteiten te starten of te stimuleren waarvan het maatschappelijk effect op voorhand lastig te meten is. Het gevaar van subsidieverstrekking is dat afhankelijkheid gemakkelijk ontstaat en subsidies soms jarenlang ‘automatisch’ worden toegekend. De uitdaging is dan ook om subsidies zo in te zetten dat zij maximaal renderen. En dat blijkt in de praktijk lastig.

Binnen het sociaal domein worden subsidies structureel ingezet. Naast subsidies wordt ook zorg ingekocht bij zorgaanbieders die de zorg vaak regionaal aanbieden. Inkopen verloopt via de aanbestedingsprocedure en de te leveren prestaties worden in contracten vastgelegd. Het is aan de zorgaanbieder om zorg volgens afspraak te leveren. Aanbesteden is tijdrovend en kostbaar en wordt daarom vaak voor meerdere jaren gedaan. Subsidies worden meestal jaarlijks toegekend en subsidieafspraken kunnen jaarlijks worden aangepast. Hierdoor kan snel worden ingespeeld op veranderingen en lokaal maatwerk worden geleverd.

Subsidietoekenning op basis van resultaat

De gemeente Best heeft onlangs een nieuwe subsidieverordening vastgesteld. Belangrijkste reden daarvoor is de wens om te komen tot het effectiever inzetten van subsidies. Subsidieverstrekking is op dit moment nog teveel gericht op de te leveren inspanning. Telengy-adviseur Jos van Dijk is als senior beleidsadviseur Wmo en Jeugd verantwoordelijk voor een effectievere manier om subsidies in te zetten. Zijn aanpak is erop gericht dat niet de inspanning centraal staat, maar het resultaat daarvan. Hoe effectiever de subsidie wordt ingezet, hoe groter immers de besparing is op zorgkosten op de langere termijn doordat minder dure zorg nodig is.

Daarom gaat de gemeente Best werken met subsidietenders. Vooralsnog wordt alleen gestart met een subsidietender voor preventief jeugdbeleid in de vorm van een pilot. Als de ervaringen positief zijn, zal ook op andere terreinen met subsidietenders gewerkt worden.

Subsidietender

In de subsidietender formuleert de gemeente Best in een algemene omschrijving welke resultaten zij gerealiseerd wil zien. Alleen de partijen die al langer lokaal actief zijn en subsidie ontvangen voor preventief jeugdbeleid zijn uitgenodigd om in te schijven op de tender. Er is dus geen open inkoopronde. Op deze wijze wordt gezorgd voor de bestuurlijk gewenste lokale verankering. Het budget dat gemeente Best beschikbaar stelt, is verdeeld over een zestal thema’s. Partijen kunnen inschrijven met een aanbod dat meetbaar moet bijdragen aan de ambities die de gemeente wil realiseren. Daarbij wordt innoveren en samenwerking gestimuleerd.

Een belangrijk verschil met de huidige werkwijze is dat nu vooraf met partijen concrete afspraken worden gemaakt over de dienstverlening en het meetbaar maken van de effecten daarvan. De partijen die nu al de zorg leveren kennen de lokale problematiek en weten hoe hun inzet een bijdrage kan leveren aan het vergroten van zelfredzaamheid van de doelgroep. Zo krijgt ketensamenwerking vorm en inhoud, en de partij die het contract krijgt gaat uitvoeren wat ze zelf heeft voorgesteld.

Betsy Wisselink, afdelingsmanager R&O, vertelt:

“Werken met subsidietenders in gemeenteland is nog relatief nieuw. Wij gaan in Best ervaren hoe het is om met ketenpartijen concrete afspraken te maken over hun inzet en de meetbare effecten. En of het werken met een subsidietender daaraan een positieve bijdrage levert.”

Hoe de partijen, die vaak al jarenlang subsidie ontvangen, aankijken tegen een subsidietender zal de komende tijd gaan blijken; ook voor hen is het nieuw. In plaats van te volgen wat de gemeente wil, gaan zij de gemeente door hun aanbod ‘verleiden’ om met hen in zee te gaan. Dit geeft hen een andere positie in de samenwerking. Eens per kwartaal zal door gemeente en aanbieder gekeken worden hoe de pilot uitpakt en of bijsturing nodig is.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van Dijk, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 27 03 57 76 of via e-mail: j.v.dijk@telengy.nl.