Home » Adviseurs » Roald Schel

Roald Schel

“Voor mij is verandering het samenwerken aan verbetering”

Profielfoto Roald Schel

Profiel

Roald is weldoordacht en nuchter ingesteld en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zijn karakter kenmerkt zich door een gezonde dosis nieuwsgierigheid en het willen vatten van de inhoud en details. Het is zijn kracht dat hij hierbij zowel het grotere plaatje, de belangen en de praktische toepasbaarheid in het oog houdt.

Roald neem opdrachtgevers mee in het te realiseren resultaat vanuit een duidelijke structuur en resultaatsformulering. Roald is een echte communicator. Daardoor is hij goed in staat om management en de werkvloer aan het resultaat te verbinden en hen tot ambassadeurs te maken.

Roald’s professionele interesse gaat uit naar vraagstukken die zich afspelen op het snijvlak van organisatie, informatievoorziening en ICT. Hierbij is hij in zijn element vanuit een adviserende, coördinerende of coachende rol. Roald sluit opdrachten altijd met de afgesproken resultaten af. Hierdoor worden deze naar volle tevredenheid beoordeeld.

Specialismen

Adviseur met specialismen: digitale overheid, informatievoorziening, ICT, (keten)samenwerking, procesoptimalisatie, Omgevingswet, informatiebeveiliging & privacy.

Kerncompetenties

Resultaatgerichtheid, verbindend, samenwerken, helikopterview, mensgericht leiderschap, gestructureerd.

Contact

Mobiel: 06 28 42 18 62
E-mail: r.schel@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Roald Schel is expert van het KennisCentrumOmgevingswet.nl. Op 1 oktober 2016 is KenniscentrumOmgevingswet.NL gelanceerd. Het kenniscentrum biedt een platform om te discussiëren, kennis te delen en informatie te vergaren over de lokale implementatie van de Omgevingswet. Het kenniscentrum richt zich in het bijzonder op de impact op de organisatie en medewerkers, bedrijfsvoering, dienstverlening, participatie en informatievoorziening. Het verbindt partijen en vakgebieden met elkaar en brengt je in contact met collega’s en experts.

 

Recente artikelen van Roald

 • Quickscan informatievoorziening Omgevingswet

  Gemeenten staan voor de uitdaging om in de komende jaren de Omgevingswet te implementeren. Ze worden opgeroepen om er vooral mee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd is er nog veel onzeker en onduidelijk. Bijvoorbeeld over de informatievoorziening omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het geeft veel gemeenten een gevoel van onbehagen: we moeten […]

 • Grip op informatie in Lochem

  Telengy brengt voor de gemeente Lochem de huidige Enterprise Architecture (EA) in beeld. Met een juist beeld van de huidige EA van de gemeente Lochem wordt een koppeling tot stand gebracht tussen enerzijds de bedrijfsvoering en anderzijds de ICT. De gemeente krijgt daarmee in potentie meer grip op de vele veranderingen, toenemende complexiteit en de […]

 • Bewustwording in Berg en Dal: “Doe het veilig!”

  “Doe het veilig!” is de slogan van de bewustwordingscampagne over de thema’s informatiebeveiliging en privacy binnen de gemeente Berg en Dal. De campagne maakt onderdeel uit van het project ‘Informatiebeveiliging, privacy en datalekken’. Waarom een bewustwordingscampagne? Als gemeente kun je het organisatorisch (beleid, rolverdeling, procedures, etc.) en technisch (beveiligde infrastructuur, autorisaties en wachtwoorden etc.) nog […]

 • Impactanalyse informatievoorziening voor DSO en Omgevingswet

  Telengy adviseur Roald Schel is door een middelgrote gemeente gevraagd om hen te helpen door het uitvoeren van een impactanalyse. Deze analyse moet in beeld brengen wat de impact is van de Omgevingswet op de huidige informatievoorziening en ICT van de gemeente. Ook moet uit de analyse blijken welke projecten en activiteiten de gemeente de […]

 • Informatieveiligheid staat in Heerlen hoog op de agenda

  Telengy-adviseur Roald Schel was het afgelopen half jaar de CISO van de gemeente Heerlen. Roald heeft zich in die periode gericht op het verbeteren van de informatieveiligheid. De ambitie van de gemeente Heerlen is om zo snel mogelijk BIG-compliant te zijn (De BIG gaat op in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) met 2019 als overgangsjaar). […]

 • Gemeenten: ‘Zet stap naar volwassen informatieveiligheids-organisatie’

  Het afgelopen jaar is bij gemeenten veel aandacht uitgegaan naar het werken volgens de nieuwe landelijke verantwoordingsmethodiek ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Met deze methode kunnen gemeenten zich jaarlijks via een zelfevaluatie en een audit verantwoorden aan de gemeenteraad en de inwoners over de status van de informatieveiligheid. Ook wordt de methode gebruikt ter […]

 • De AVG staat voor de deur. Bent u al in control?

  De ingangsdatum van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt steeds dichterbij. Vanaf 25 mei 2018 worden alle organisaties die persoonsgegevens verwerken geacht aan deze wet te voldoen. Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor (lokale) overheden. Naar de letter van de wet of naar de geest van de wet? Op basis van mijn […]

 • Samen op weg naar de AVG

  Gemeenten hebben de afgelopen jaren veel tijd en energie besteed aan de thema’s informatiebeveiliging en privacy. Privacy was in mijn optiek een thema dat bij veel gemeenten ‘meeliftte’ op het thema informatiebeveiliging. We moesten als gemeenten de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) implementeren, daar lag de prioriteit. Op basis van risicoanalyses namen we belangrijke maatregelen om […]

 • De Omgevingswet in 2018: waar gaat uw gemeente mee aan de slag?

  Het afgelopen jaar is er door lokale overheden waaronder gemeenten hard gewerkt aan de voorbereiding op de Omgevingswet. Gemeenten doen dat opvallend genoeg op heel verschillende manieren. Met ‘botsproeven’ op basis van de nieuwe wetgeving, door het opstellen van omgevingsvisies of -plannen nieuwe stijl of door te oefenen met andere vormen van inwonerparticipatie. En dat […]

 • Voorsorteren op de Omgevingswet in 2016

  De contouren van de Omgevingswet zijn inmiddels wel helder. Op dit moment wordt door het Rijk de concrete wetgeving uitgewerkt in de vorm van vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s). Daarmee is al grotendeels te voorspellen welke impact de wet zal hebben op gemeenten in 2018, wanneer de wet in werking moet treden. 2018 is […]

 • Veilig Thuis Gelderland-Zuid werkt systeemgericht

  Gemeenten zijn inmiddels verantwoordelijk voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Zij hebben onder andere de opdracht gekregen om een (bovenlokaal) advies- en meldpunt huiselijk geweld te organiseren onder de naam Veilig Thuis (hierna te noemen: ‘VT’). De gemeenten in Zuid-Gelderland hebben ervoor gekozen om de organisatie en uitvoering van VT in handen te […]

 • MUG-gemeenten besteden Wabo uit

  De MUG-gemeenten (Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek) gaan per 1-1-2015 herindelen naar de nieuwe gemeente Groesbeek. De gemeenten hebben het besluit genomen om op diezelfde datum de Wabo-taken over te dragen aan de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen). De milieutaken van de gemeenten worden al uitgevoerd door de ODRN, binnenkort komen daar de bouwtaken […]