GGD Gelderland-Zuid

GGD Gelderland-Zuid kantoor Nijmegen

GGD Gelderland-Zuid kantoor Nijmegen

Projectomschrijving

Veilig Thuis Gelderland-Zuid, onderdeel van GGD Gelderland-Zuid, is een samenvoeging van vier organisaties voor kindermishandeling en huiselijk geweld in de regio: het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), Jeugdbescherming Gelderland (voorheen Bureau Jeugdzorg), Moviera en het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ), dat al ondergebracht was bij GGD Gelderland-Zuid.

Telengy-adviseur Roald Schel was als projectleider informatie- en procesmanagement Veilig Thuis actief bij GGD Gelderland-Zuid. De opdracht omvatte de aanbesteding, inrichting en implementatie van de nieuwe registratie- en ondersteuningsapplicatie voor Veilig Thuis. In de nieuwe applicatie worden zorgmeldingen en adviezen geregistreerd en is het primaire proces van meldingsafhandeling ondergebracht. Een tweede aspect van de opdracht was het faciliteren en verder optimaliseren van de huidige processen, ICT en informatievoorziening, totdat de nieuwe applicatie werd geïmplementeerd in deze taken door de interne organisatie werden overgenomen.

Als afsluitend onderdeel van het aanbestedingstraject bij GGD Gelderland-Zuid is een referentiebezoek georganiseerd bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord; een organisatie die al in productie is met de applicatie van de leverancier die uit de aanbesteding als beste naar voren is gekomen. Het bezoek diende mede als ‘proof of performance’ voor de applicatie in de praktijk. De aanbesteding is succesvol afgerond.

Publicaties

Meer over onze samenwerking met GGD Gelderland-Zuid leest u in de volgende publicatie:

Foto's