Telengy heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op het in kaart brengen c.q. onderzoeken van ontwikkelingen en trends binnen de overheidsbranche. Daarnaast vragen onze relaties ons om hun specifieke situatie te bestuderen en te adviseren over wat beter zou kunnen of moeten. Inmiddels hebben diverse gemeenten, rekenkamers en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Telengy ingeschakeld om onderzoek te verrichten.

Rekenkameronderzoeken: Gemeentelijke informatievoorziening onder vergrootglas

De informatievoorziening bij de overheid staat steeds vaker in de belangstelling; niet alleen de succesvolle projecten maar helaas ook de problemen met ICT. Onderzoekers en media lijken deze bij voorkeur ook wat zwaarder aan te zetten, wellicht omdat dat nu eenmaal meer exposure oplevert. Als gevolg van al deze aandacht vinden er steeds meer Rekenkameronderzoeken […]

Interview onderzoek e-overheid bij gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht is erg gecharmeerd van zaakgericht werken in combinatie met LEAN. De mensen raken enthousiast door de processen lean in te richten, dit wordt integraal opgepakt en maakt verbinding. Klantgerichtheid, innovatie én efficiency worden bij elkaar gebracht. Albert Royen, als senior beleidsadviseur I&A betrokken bij het project e-overheid bij gemeente Maastricht, ziet bij de […]

Interview onderzoek e-overheid bij gemeente Best

De gemeente Best belooft aan haar burgers mensgerichte dienstverlening. Burgers kunnen hun zaken snel en zeker regelen. Altijd de juiste deur, optimale ketensamenwerking. Verder vraagt de gemeente Best gegevens slechts eenmaal op en de gemeente is transparant en aanspreekbaar. Deze ambitie rondom e-overheid bij gemeente Best is natuurlijk niet zo maar eventjes gerealiseerd. In het […]

Interview onderzoek e-overheid bij gemeente Waalwijk

Voor een goed verloop van een project is sturing belangrijk. Met een goede vertegenwoordiging, zowel ambtelijk als bestuurlijk, in de stuurgroep kan de gemeente sneller stappen zetten. Stilstaan bij behaalde doelen is een aandachtspunt volgens Eric de Laat, directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Waalwijk. “We bereiken iets, maar denken meteen door in wat we nog […]

Interview onderzoek e-overheid bij gemeente Eersel

In de gemeente Eersel staat dienstverlening centraal. Volgens gemeentesecretaris Harrie Timmermans is dienstverlening en de e-overheid bij gemeente Eersel het bestaansrecht. Het gaat Harrie Timmermans en afdelingshoofd Dienstverlening Gerrit Menting niet om het perfecte systeem of het beste product; het gaat erom wat de behoefte is van de klant. “Als burger heb je geen affiniteit […]

Onderzoek naar implementatie e-overheid bij gemeenten

De implementatie van het Nationaal Uitvoerings Programma (i-NUP) is nog ruim een jaar verwijderd van de formele einddatum. In zijn Tussenbalans 2013 geeft Minister Plasterk aan dat “de Digitale Overheid voortvarend bezig is”. Welke invloed de implementatie e-overheid heeft op de dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten is deels nog onbekend. Rijnconsult en Telengy onderzoeken samen […]

Resultaten onderzoek invoering Wabo

Telengy deed onderzoek naar de ervaringen van gemeenten bij de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Uit de resultaten van het onderzoek invoering Wabo komt naar voren dat de meeste gemeenten veel geld hebben gestoken in de invoering. Het verbeteren van dienstverlening stond hierbij centraal. De komende maanden zal duidelijk moeten worden of de burgers en […]

Onderzoek samenwerking gemeenten

Een gemeente met ongeveer 30.000 inwoners vroeg Telengy om te onderzoeken of samenwerking met andere gemeenten kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en kostenbesparingen in de bedrijfsvoering. Ambities De gemeente had duidelijke ambities: de kwaliteit van de dienstverlening verbetert de kwetsbaarheid van de organisatie vermindert de kosten staan in redelijke […]

Veilig mailen: nog steeds in beweging?

Afgelopen jaar heeft Telengy uitgebreid onderzoek gedaan naar veilig mailen bij lokale overheden. We constateerden dat het belang van veilig mailen steeds meer werd onderkend, maar dat het vaak een uitdaging was voor lokale overheden om het daadwerkelijk te realiseren. In de praktijk betekende het vooral dat er nog vaak onveilig gemaild werd. Naar aanleiding […]