Home » Actueel » Integraal Zorgakkoord vraagt digitale ontwikkelingen in sociaal domein  

Integraal Zorgakkoord vraagt digitale ontwikkelingen in sociaal domein  

In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) vastgesteld. Een akkoord dat afspraken bevat om de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Niet alleen zorgverleners en zorgverzekeraars spelen een belangrijke rol in deze hervorming, maar ook gemeenten. Veel afspraken in het IZA gaan namelijk over het verbeteren van samenwerking. In het verbeteren van deze samenwerking is ook een belangrijk rol weggelegd voor het verbeteren van gegevensuitwisseling, het informatielandschap en standaardisatie. De centrale opgaven die in het IZA worden gesteld op het gebied van informatievoorziening zijn:  

 1. Elektronische gegevensuitwisseling is in 2025 de standaard in de zorg.  
 2. Inwoners van Nederland hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens.
 3. Om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden is transformatie nodig naar hybride zorg.
 4. Data wordt digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het zorgproces en beschikbaar gesteld voor diverse secundaire doelen (wetenschappelijk onderzoek, zorginkoop, innovaties waaronder AI, management- en stuurinformatie, kwaliteitsevaluatie). 

Regioplannen

De afgelopen periode zijn de regio´s druk geweest met het opstellen van regioplannen. In de regiobeelden staat per regio beschreven wat de staat is van het sociaal en medisch landschap. N.a.v. deze analyses zijn er per regio door de zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten regioplannen opgesteld. Hierin staan de plannen benoemd voor het realiseren van de IZA-doelstellingen op lokaal niveau en hoe de specifieke uitdagingen en vraagstukken daarin worden aangepakt.  

Plannen voor digitalisering

De komende periode wordt uitvoering gegeven aan de opgestelde regioplannen. De regioplannen bevatten diverse thema’s en aandachtspunten. Daarin heeft iedere regio andere afspraken en doelen opgenomen over het vormgeven van de digitalisering. Op basis van een analyse van deze plannen zijn de volgende hoofdlijnen te onderscheiden:  

 • Monitoring en datagedreven werken  
 • Inzicht in databeschikbaarheid   
 • Meer inzicht in het zorg- en ondersteuningsaanbod (bv. wachttijden en capaciteit)  
 • Verbeteren van gegevensuitwisseling en informatielandschap  
 • Opstellen van regio architectuurplan  
 • Opstellen van lijst met uitgangspunten voor digitale projecten (o.b.v. standaarden en principes)  
 • Eigen regie inwoners  
 • Digitaal platform met (zelf) hulpaanbod  
 • E-communities voor ontmoeting voor bepaalde doelgroepen  
 • Inwoners digitaal toegang geven tot zorggegevens  
 • Verbeteren van de toegang  
 • Een centraal (digitaal) aanmeldpunt voor brede ondersteuning (sociaal domein, welzijn, huisvesting, 1e en 2e lijnszorg)  
 • Hybride toegang, incl. online consulten 
 • Verbeteren van digitale vaardigheden van zowel de inwoner als professional  

Informatievoorziening bij gemeenten

De uitwerking van de regioplannen gaat ook aanpassingen in het huidige informatielandschap van gemeenten vragen.  Het is daarom van belang om rekening te houden met de inhoudelijke (regionale) ontwikkelingen uit deze plannen en te zorgen dat deze ook in lijn zijn met de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening binnen de gemeente. Veel van deze ontwikkelingen dragen namelijk nu ook al bij aan het verbeteren van de kwaliteit of dienstverlening, denk bijvoorbeeld aan de overwegingen rondom het inzetten van e-diensten of het opzetten van nieuwe dashboard- en monitoringsproducten. Door hier als gemeenten een goede visie voor te hebben kan er beter ingespeeld worden op de bijdrage die gemeenten leveren aan het realiseren van een toekomstbestendige gezondheidszorg.  

Meer weten? 

Heb je vragen of wil je graag meer weten naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact op met Dimphy Severijnen, 06 25 37 27 03,  d.severijnen@telengy.nl.