Home » Actueel » Geo-informatie opnieuw op de kaart in Leidschendam-Voorburg

Geo-informatie opnieuw op de kaart in Leidschendam-Voorburg

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vormt samen met de Basisregistratie Topografie (BRT, voor kleinschalige toepassingen) de ruimtelijke koppeling binnen het stelsel van basisregistraties. Invoering van de BGT is gepland per 1 januari 2016. De BGT wordt opgebouwd door zeven bronhouders, te weten: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail, Landbouw en Defensie. Het resultaat is een BGT op basis van de beschikbare meetgegevens en metadata, maar dan wel objectgericht, geassembleerd en landsdekkend. Op 1 januari 2017 zal het gebruik hiervan verplicht worden gesteld (verplicht binnengemeentelijk gebruik).

De gemeente Leidschendam-Voorburg gebruikt de komst van de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) om de geo-informatie opnieuw op de kaart te zetten binnen de gemeente. Aan de hand van een businesscase, waarin verschillende invoeringsscenario’s voor de BGT zijn uitgewerkt, heeft de gemeente een scenario gekozen waarbij de gemeente in eigen beheer de BGT gaat opbouwen. Dit traject is gebruikt om medewerkers van het team Basisregistraties op te leiden in de geo-informatie. Een ander onderdeel van het gekozen invoeringsscenario is een verdere intensivering van de samenwerking tussen de geo-informatie en het gegevensbeheer van de BAG en van Beheer Openbare Ruimte.

De (scope van de) opdracht

Telengy-adviseur Harrie Dahlmans is door de gemeente Leidschendam-Voorburg in eerste instantie gevraagd een businesscase voor de BGT te maken. Op basis van die businesscase heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg een invoeringsscenario gekozen. Harrie Dahlmans is gevraagd om als projectleider de invoering van de BGT te begeleiden, in nauwe samenwerking met de senior medewerker geo-informatie René van Renswoude van gemeente Leidschendam-Voorburg.

De businesscase

In het traject dat leidde tot de totstandkoming van de Businesscase BGT zijn een aantal workshops en presentaties gehouden bij de gemeente. De presentaties zijn gebruikt om het management te informeren over de komst van de BGT en de kansen die de BGT biedt om het geo-gegevensbeheer te professionaliseren. En daarmee ook de kwaliteit van de ruimtelijke informatie te vergroten met minder inspanning dan nu benodigd is. In de workshops is met direct betrokkenen, beheerders en gebruikers van geo-informatie, ingezoomd op een aantal implementatiescenario’s. Deze varieerden van “de huidige Grootschalige Basiskaart vervangen door de BGT als ‘grondplaat’ (het minimale scenario: voldoen aan de wet)” tot “maximale samenwerking in het inwinnen en beheren van ruimtelijke informatie (integraal geo-gegevensbeheer)”. Als snel werd duidelijk dat de gebruikers niet tevreden waren met de huidige systematiek. De gebruikers kregen een aantal keer per jaar een nieuwe basiskaart en moesten dan zelf de mutatieverwerking, inclusief de inwinning van taak-specifieke gegevens oppakken. Met als resultaat: onvolledige en niet-actuele gegevensbestanden. De keuze viel duidelijk op een integrale aanpak: mutaties signaleren bij de bron (buitendienst, revisies, etc.) en integrale gegevensinwinning. Dus: mutaties voor de BGT, de BAG en weg-, groen- en rioolbeheer integraal inwinnen en verwerken. Er is uitgebreid stilgestaan bij de organisatorische, procesmatige impact van deze keuze. Men was unaniem van mening dat deze kans gepakt moet worden. Een viertal invoeringsscenario’s zijn uitgewerkt in de businesscase. Het management heeft gekozen voor de meest vergaande variant: integrale inwinning en beheer van een geo-basisbestand, op basis van het Informatiemodel Geografie (IMGeo). Er is opdracht gegeven tot uitvoering van dit scenario.

Implementatiefase

De gekozen ambitie past niet bij de huidige organisatie, processen en ICT. Het beheer en distributie van geo-informatie bij de gemeente is belegd bij één medewerker, namelijk de senior-medewerker geo-informatie. Hij beheert ook de organisatie-brede GIS-viewer en ondersteunt, samen met een CAD-tekenaar, medewerkers van andere afdelingen bij hun projecten. In de loop van 2013 zijn beide medewerkers geo-informatie toegevoegd aan het team Basisregistraties. De samenwerking tussen geo-informatie en Beheer Openbare Ruimte is incidenteel van karakter. Dat komt ook doordat de medewerkers van Beheer Openbare Ruimte werken op een locatie in Voorburg, terwijl het team Basisregistraties gevestigd is in Leidschendam. Bij Beheer Openbare Ruimte is het gegevensbeheer belegd bij één medewerker.

Ook de ICT is verouderd en versnipperd over applicaties van diverse leveranciers. De kennis over het converteren en uitwisselen van geo-informatie tussen deze applicaties is alleen aanwezig bij de senior medewerker geo-informatie. Deze kwetsbaarheid wil de gemeente Leidschendam-Voorburg gaan oplossen. In overleg met de teamleider Basisregistraties (Dimitri IJzerman) is een traject uitgedacht om een aantal medewerkers van zijn team op te leiden tot geo-gegevensbeheerder. Om de relatie met Beheer Openbare Ruimte te versterken is de betreffende gegevensbeheerder toegevoegd aan het team Basisregistraties. Met de senior medewerker geo-informatie is een traject gestart, waarbij stapsgewijs de andere medewerkers de kneepjes van het vak worden geleerd en in de tussentijd de BGT wordt opgebouwd. Om twee vliegen in één klap te slaan, wordt het opbouwtraject van de BGT gebruikt om deze medewerkers op te leiden. Dit gaat zo voortvarend dat we ondertussen ruim voorlopen op onze planning. Vanuit Beheer Openbare Ruimte begint men steeds enthousiaster te worden over het product dat nu wordt gemaakt. Men kan niet wachten op het moment dat de eigen registratie gekoppeld gaat worden aan de BGT. De gemeente Leidschendam-Voorburg is van plan de BGT in het tweede kwartaal van 2015 op te leveren. Dan begint ook de tweede fase van het project, namelijk het borgen van het integraal inwinnen en beheren van het geo-gegevensbeheer.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harrie Dahlmans, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 81 42 95 16 of via e-mail: h.dahlmans@telengy.nl.