Home » Actueel » Kwaliteitsborging berichtenverkeer Sociaal Domein gemeente Zevenaar

Kwaliteitsborging berichtenverkeer Sociaal Domein gemeente Zevenaar

In de periode van april tot medio juli heeft Telengy-adviseur Jeroen van den Broek zich ingezet voor de gemeente Zevenaar. Hij heeft zich beziggehouden met waarborging van de kwaliteit en optimalisering van het gebruik van het berichtenverkeer binnen het sociaal domein. Via het berichtenverkeer kunnen gemeenten en zorgaanbieders op een beveiligde versleutelde manier digitale gegevens naar elkaar versturen. Gemeenten maken hiervoor gebruik van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK). Dit knooppunt is aangesloten op een landelijke infrastructuur.

Het zwaartepunt in de opdracht van Jeroen lag op controle en waarborging van een juiste afwikkeling van ingediende declaraties en facturen door zorgaanbieders. Hierbij is als volgt te werk gegaan. Allereerst werden knelpunten binnen de communicatie met de zorgaanbieders in kaart gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan aangeleverde onvolledige of onjuiste informatie via het berichtenverkeer. Vervolgens werd hierover contact gelegd met desbetreffende zorgaanbieder. Om uiteindelijk vervolgafspraken te maken over de aan te leveren informatie. Mede dankzij Jeroen’s inspanningen is de kwaliteit van de financiële administratie binnen het sociaal domein van gemeente Zevenaar verbeterd. Dit heeft geleid tot een goedkeurende accountantsverklaring over 2016. Inmiddels worden binnen gemeente Zevenaar alle beschikbare soorten berichten gebruikt en vindt vrijwel het gehele betalingsverkeer geautomatiseerd plaats. De uitval van foutieve berichten is vrijwel nihil. Dat geeft vertrouwen dat ook over 2017 de rechtmatigheid van de betalingen geen knelpunt zal zijn.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Telengy-adviseur Jeroen van den Broek, 06 49 89 06 00, j.v.d.broek@telengy.nl