Home » Actueel » Visie op werken onder architectuur

Visie op werken onder architectuur

Telengy hielp, samen met GEON, de gemeente bij het (door)ontwikkelen van de informatiearchitectuur. Het resultaat, een visie op Werken onder Architectuur, is door de directieraad van de gemeente goedgekeurd.

Aanpak

De gemeente had al eerder haar ambities op het gebied van dienstverlening vastgelegd. Die ambities zijn vertaald naar architectuurprincipes, waarbij het informatiemodel EGEM als uitgangspunt gold. Ook is het huidige architectuurlandschap in beeld gebracht, met name de manier waarop de generieke voorzieningen daarin een rol spelen.

Workshop

Tijdens een workshop met het platform O&I, het controlleroverleg, de managers bedrijfsvoering en de directeur Algemene Zaken zijn de resultaten besproken en vastgesteld. Na de schriftelijke vastlegging van alle bevindingen en na terugkoppeling naar de deelnemers van de workshop is de visie vastgesteld door de Directieraad.

Ervaringen

Werken onder architectuur moet passen binnen de organisatieontwikkeling die de gemeente voorstaat. In de betrokken gemeente zijn in de zogenaamde rode draad notitie de hoofdlijnen van de gewenste organisatieontwikkeling vastgelegd. De verantwoordelijkheid voor de realisatie van de gewenste organisatieontwikkeling ligt bij diensten en afdelingen. Het gevaar dreigt dat de verdere ontwikkeling van de organisatie en de informatiearchitectuur uit elkaar gaan lopen. Vandaar dat (als bijproduct van het EGEM-traject) onderkend is dat een sterkere centrale regie op de aanpak van de organisatieontwikkeling gewenst is.

Zaakgericht werken

In de gemeente wordt gewerkt aan de invoering van zaakgericht werken. De verdere ontwikkeling van de architectuur moet aansluiten bij de manier waarop het zaakgerichte werken wordt ingevoerd.

Draagvlak

Een totaalbeeld en een routeplan zorgt voor draagvlak onder medewerkers. Het was daarom goed dat we een praktisch voorbeeld, Verankering informatievoorziening WABO-proces in de gemeentelijke organisatie, hadden uitgewerkt.