Home » Actueel » De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gaat voorzien in landelijke informatie over het grondgebied van Nederland. Voor gemeenten een kans en een uitdaging om maximaal te profiteren van deze nieuwe bron van informatie.

Veel gemeentelijke activiteiten betreffen haar grondgebied. Dit reikt van bestemmen tot het heffen van belastingen, van wijkinrichting tot milieumonitoring, van volkshuisvesting tot wegbeheer en verder. Goede informatie is hiervoor onontbeerlijk. Dat begint bij het grondgebied zelf: huizen, wegen, groen, water en meer. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gaat hierin voorzien. Hiermee komt betrouwbare informatie landelijk beschikbaar. Gebruik daarvan is verplicht, het is immers een basisregistratie. Veel meer nog is het een uitdaging om maximaal profijt te trekken van deze nieuwe bron van informatie. Hoe gaat u deze kans benutten?

De BGT benutten

Voor veel beleid- en werkprocessen is topografische informatie relevant. Is de BGT de ‘motor’ voor verbetering van uw ruimtelijke informatievoorziening? In het algemeen gaat het om drie vormen van gebruik. Allereerst de gebruikers die de topografie als ‘plaatje’ gebruiken. Dat zijn er veel. Wat is hun vraag en hoe voorziet u daarin? Is de inhoud van de BGT voldoende of is ook de zgn. plustopografie (conform Informatiemodel IMGeo) van belang?

Verder, de BGT maakt het mogelijk om ruimtelijke analyses te maken: gevolgen van milieu-ontwikkelingen, veiligheid op straat en vele andere. Wie brengt vraag en aanbod bij elkaar? Niet in het minst biedt de BGT kansen voor efficiencyverbetering. Het gaat dan vooral om het beheer van de openbare ruimte (groen-, weg- en rioolbeheer) en van de BAG (Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen). Door de objecten in deze registraties af te stemmen op die in de BGT en IMGeo, wordt het onderhouden van de geometrie daarvan eenvoudiger en neemt de kwaliteit van deze registraties toe. Aandacht voor het herinrichten van deze werkprocessen loont. Wij helpen u graag om tijdig te beginnen met het benutten van de BGT.

De BGT opbouwen en beheren

De gemeente is één van de bronhouders van de BGT. Dit betekent dat zij verantwoordelijk is voor de feitelijke bijhouding van het merendeel van de BGT-objecten binnen het gemeentelijk grondgebied, eventueel uitgebreid tot de ‘plustopografie’. Deze ontwikkeling geeft gemeenten de gelegenheid de inwinning, bijhouding en gebruik van haar geometrie – BGT én meer – eens goed tegen het licht te houden. Doet de gemeente dit in eigen beheer, besteed ze gedeelten uit, gaat ze een samenwerking aan met andere bronhouders of laat ze zich ‘ontzorgen’ door het SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT (SVB-BGT)?

Vanuit dit perspectief kan ook naar de opbouw van de BGT gekeken worden: zelf doen, in samenwerking of uitbesteden? Wij helpen u graag om een weloverwogen keuze te maken en uw invoeringsproject en beheer- en gebruiksorganisatie daarop in te richten. Niet alleen de BGT zélf moet beheerd worden, ook de informatiestromen naar en vanuit de BGT. Zij stellen de gebruikers in staat de BGT te benutten en zorgen voor mutatiesignalen. Dat vraagt om aandacht voor uw informatievoorziening, in relatie tot de verschillende basisregistraties die al in gebruik zijn bij uw gemeente. Graag helpen wij u het gegevensmanagement hierop aan te passen.

De BGT: uw uitdaging, onze bijdrage

Op alle aspecten van de invoering van de BGT kunnen wij u adviseren en ondersteunen om de BGT tot een succes te maken. Of het nu gaat om inhoudelijke vraagstukken, strategische keuzes, projectbeheersing, verandermanagement, organisatorische consequenties, samenwerkingsscenario’s, procesinrichting, impact op medewerkers, verbetering van de (geo-)informatievoorziening of softwarekeuzes. In onderstaande figuur geven wij een impressie:

De BGT en Telengy

De ervaren adviseurs van Telengy weten als geen ander inhoud, organisatie, medewerkers en verandertraject met elkaar te verbinden. De organisatie opereert daarbij volledig onafhankelijk van andere partijen, zonder enige voorkeur voor systemen, leveranciers en samenwerkingsverbanden. Het belang van uw organisatie staat immers voorop.