Home » Actueel » Diverse wetten digitalisering 2020

Diverse wetten digitalisering 2020

In 2020 worden diverse wetten rond digitalisering van kracht of vraagt het implementatiekracht van gemeenten om tijdig te kunnen voldoen voor inwerkingtreding van de wet:

Wet Digitale Overheid

Naar verwachting volgt publicatie in het Staatsblad medio 2020. De Wet Wet Digitale Overheid Overheid regelt authenticatie en gebruik op een veilige wijze van digitale dienstverlening van overheden:

 • Verbeteren digitale overheid door standaarden vast te stellen.
 • Regels voor informatieveiligheid.
 • Toegang tot online dienstverlening.
 • Verplicht gebruik authenticatiemiddelen substantieel/hoog (eID).
 • Digitale toegankelijkheid (EU-richtlijn).
 • Verwerking BSN in authenticatieproces.
 • Mogelijkheid tot gebruik private middelen voor authenticatie.

Wet modernisering elektronisch berichtenverkeer

De bekendmaking van deze wet is voorzien in januari 2020, ingangsdatum per januari 2021. Het betreft een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het geeft de burger het recht om elektronisch (formele) berichten te verzenden aan een bestuursorgaan op een wijze die het bestuursorgaan bepaalt. Het bestuursorgaan dient minimaal 1 elektronisch kanaal aan te wijzen. Het recht op een papieren aanvraag blijft overigens bestaan.

Bekendmakingswet

De Bekendmakingswet of Wet elektronische publicaties (Wep) regelt de  verplichting voor gemeenten om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, in een officieel elektronisch publicatieblad te doen. Het wordt verplicht om de officiële publicaties via de applicatie Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) op officielebekendmakingen.nl te publiceren. Verordeningen worden door gemeenten al op deze wijze bekendgemaakt. Volgens de Wep moeten ook kennisgevingen worden gepubliceerd via DROP.

 • Alle nieuw vastgestelde beleidsregels dienen vanaf 1 januari 2021 volledig bekend te worden gemaakt en geconsolideerd. Per 1 januari 2022 moeten alle op dat moment geldende beleidsregels geconsolideerd zijn aangeboden.
 • Kennisgevingen over vergunningen dienen per 1 januari 2021 verplicht elektronisch bekend te worden gemaakt.
 • Documenten die ter kennisgeving fysiek ter inzage in een overheidsgebouw worden gelegd, moeten voortaan ook digitaal ter inzage worden gelegd. Deze documenten moeten geanonimiseerd zijn, zoals nu in de fysieke situatie het geval is. Deze verplichting gaat in per 1 januari 2022.
 • Burgers die een geactiveerd account inclusief e-mailadres hebben voor MijnOverheid krijgen automatisch een e-mail waarin zij op de hoogte worden gesteld van nieuwe publicaties in hun directe woonomgeving. De burgers kunnen deze attenderingsservice zelf aanpassen en beëindigen. Dat betekent dat burgers in eerste instantie ongevraagd een attendering ontvangen. Hierdoor worden burgers proactief en laagdrempelig bereikt.

Meer informatie, tips en handreikingen is beschikbaar via KOOP.

Wet Open Overheid (Woo)

De Wet Open Overheid heeft als doel actieve openbaarmaking en transparantie. Weliswaar is de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer opgeschort, het advies is toch alvast de voorbereiding en implementatie te starten. Het vraagt overheden behoorlijke inzet om de implementatie succesvol af te ronden. De Woo regelt o.a.:

 • Resultaatverplichting om 11 categorieën documentatie actief openbaar maken.
 • Inspanningsverplichting resterende documentatie actief openbaar te maken.
 • Verbeteren informatiehuishouding door het duurzaam toegankelijk te maken.

Meer informatie, tips, handreikingen, proeftuinen en pilots vind je bij VNG Realisatie.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter ter Telgte, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 46 72 42 05 of via e-mail: p.t.telgte@telengy.nl.