Home » Actueel » Grip en regie op schuldhulpverlening

Grip en regie op schuldhulpverlening

Vanaf 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. De wet geeft aan gemeenten een verplichting om integrale schuldhulpverlening te organiseren. Hoe de gemeente dat doet, dient te worden vastgelegd in een beleidsplan. Deze verplichting is een goed moment om de verbinding te leggen met andere beleidsterreinen. Hiermee ontstaat samenhang en leveren de keuzes die u als gemeente maakt op het terrein van schuldhulpverlening een bijdrage aan de integraliteit van uw gehele sociale beleid. Telengy helpt u om die keuzes voor uw organisatie helder te krijgen en ze te verwoorden in een beleidsplan.

Onze aanpak

Onze adviseur gaat bij u aan de slag met de opdracht uw uitgangspunten als uitvoerder van de Wgs helder te maken en op te nemen in een traject ter besluitvorming. Hierbij zorgen we er voor dat de verbinding wordt gelegd met andere beleidsterreinen waaronder de WWB en de Wmo. Vanzelfsprekend maken de verplichtingen voortvloeiend uit de wet onderdeel uit van het plan zodat een voor besluitvorming gereed plan, wordt opgeleverd. De adviseur van Telengy werkt nauw samen met uw medewerkers en betrekt hierbij het maatschappelijk middenveld zoals maatschappelijk werk, kerken en charitatieve instellingen. Vanzelfsprekend wordt het proces op strategische momenten met u afgestemd.

Wat leveren we op?

  • Een Beleidsplan op maat, rekening houdend met de couleur locale.
  • Aanknopingspunten om een integrale verbinding tot stand te brengen met bestaand beleid in het kader van de WWB en Wmo.
  • Het voldoen aan de verplichtingen in het kader van de Wgs.

Uw investering

Wij hanteren een tarief van € 3.000,– excl. BTW. Dit is inclusief eventuele toelichting in het college. Bent u op zoek naar andersoortig advies inzake schuldhulpverlening binnen uw gemeente, of heeft u vragen over dit aanbod? Neem dan contact met ons op.

Uw voordelen

  • Schuldhulpverlening is geïntegreerd in uw organisatie.
  • U voldoet aan de wettelijke verplichting.
  • Een platform voor ketensamenwerking en effectiviteitsverbetering in het sociaal domein.

Ervaring

Telengy heeft meerdere gemeenten begeleid bij de voorbereiding op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Door die ervaring weet Telengy waar knelpunten, maar ook waar kansen liggen. Hierdoor kan Telengy u in een kort tijdsbestek helpen bij het maken van de keuzes die passen bij uw ambitie en organisatie.