Home » Actueel » Onderzoek samenwerking gemeenten

Onderzoek samenwerking gemeenten

Een gemeente met ongeveer 30.000 inwoners vroeg Telengy om te onderzoeken of samenwerking met andere gemeenten kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en kostenbesparingen in de bedrijfsvoering.

Ambities

De gemeente had duidelijke ambities:

  • de kwaliteit van de dienstverlening verbetert
  • de kwetsbaarheid van de organisatie vermindert
  • de kosten staan in redelijke verhouding tot de prestaties
  • geen beperkingen wat betreft de terreinen van samenwerking

Aanpak

Frank Verberne heeft dit onderzoek uitgevoerd. Hij heeft daarvoor tientallen gesprekken gevoerd met de leden van het college van Burgemeester en wethouders, de directie, het management , de ondernemingsraad en een aantal senior medewerkers. Daarbij kwamen belangrijke ontwikkelingen, die op gemeenten afkomen, aan bod zoals: dienstverlening, bezuinigingen, uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket en economische – , demografische en infrastructurele ontwikkelingen . Ook werd er gekeken naar kwetsbare plekken in de organisatie, mogelijke samenwerkingsterreinen en partners. De voor- en nadelen van intergemeentelijke samenwerking zijn in beeld gebracht. Deze interactieve aanpak heeft tot veel draagvlak onder bestuur, management en medewerkers geleid.

Ambities

De gemeente had duidelijke ambities:

  • de kwaliteit van de dienstverlening verbetert
  • de kwetsbaarheid van de organisatie vermindert
  • de kosten staan in redelijke verhouding tot de prestaties
  • geen beperkingen wat betreft de terreinen van samenwerking

Aanpak

Frank Verberne heeft dit onderzoek uitgevoerd. Hij heeft daarvoor tientallen gesprekken gevoerd met de leden van het college van Burgemeester en wethouders, de directie, het management , de ondernemingsraad en een aantal senior medewerkers. Daarbij kwamen belangrijke ontwikkelingen, die op gemeenten afkomen, aan bod zoals: dienstverlening, bezuinigingen, uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket en economische – , demografische en infrastructurele ontwikkelingen . Ook werd er gekeken naar kwetsbare plekken in de organisatie, mogelijke samenwerkingsterreinen en partners. De voor- en nadelen van intergemeentelijke samenwerking zijn in beeld gebracht. Deze interactieve aanpak heeft tot veel draagvlak onder bestuur, management en medewerkers geleid.

Inhoud

De conclusie van het onderzoek was dat intergemeentelijke samenwerking noodzakelijk is om de bestuurlijke doelstellingen en ambities te realiseren. De ontwikkelingen die op gemeenten in algemene zin en de betrokken gemeente specifiek afkomen versterken deze noodzaak. Samenwerking met andere gemeenten levert kansen op voor burgers, bedrijven, bestuur en medewerkers. Daarbij moet voorkomen worden dat specifieke kwaliteiten verloren gaan en moet er nadrukkelijk aandacht zijn voor de zorg voor het personeel. Er ontstaan steeds meer (functionele) intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op de schaal van regio’s. Dit past in het streven naar bestuurlijke congruentie en de Wgr-gedachte1. Wellicht wordt daar in de toekomst de Regionale Uitvoeringsdienst nog aan toegevoegd. Deze samenwerkingsverbanden hebben elk hun eigen bestuursorganen, vaak met grote overeenstemming ten aanzien van de personele invulling daarvan. Dit is weinig efficiënt en effectief.

Leiderschap

Er is leiderschap nodig om samenwerking tussen gemeenten daadwerkelijk van de grond te krijgen. Er moet binnen de samenwerkende ambtelijke en bestuurlijke organisaties vertrouwen ontstaan. Daarvoor is een gedeelde ambitie ,goede interactie en bestuurlijk en ambtelijk leiderschap ( met lef!) van groot belang. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld colleges en gemeentesecretarissen in zo’n proces voorop moeten gaan.

1 De wgr ( Wet gemeenschappelijke regelingen) gedachte betekent dat intergemeentelijke samenwerking zoveel mogelijk op de schaal van een Wgr-regio moet plaatsvinden.