Home » Actueel » Quickscan Informatievoorziening Sociaal Domein

Quickscan Informatievoorziening Sociaal Domein

Uitkomst: realistisch en realiseerbaar maatregelenplan

Gemeenten krijgen meer en meer zicht op wat er feitelijk dient te gebeuren in de komende transities in het Sociaal Domein. Echter, enkele wezenlijke uitgangspunten zijn nog niet volledig bekend, terwijl de gemeentelijke informatievoorziening vol ongeduld wacht op meer inzicht in de gevolgen voor de informatiebehoefte. Een maatregelenplan op basis van een Quickscan Informatievoorziening biedt de gemeente houvast om een realistisch en realiseerbaar scenario uit te werken om per 1-1-2015 zo goed als mogelijk de informatievoorziening op orde te hebben.

Vragen die aan de orde komen zijn, zijn onder meer:

  • Hoe wordt de lokale toegangspoort geregeld?
  • Hoe wordt één dossier en één plan vormgegeven?
  • Welke gegevens (mogen) worden gedeeld en vastgelegd?
  • Hoe wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om per 1-1- 2015 aan te sluiten op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV)?
  • Hoe vinden hulpverleners en cliënten straks de relevante (hulp)informatie?
  • Hoe houdt het management straks sturing op het inkoop/facturatie proces?
  • Hoe gaat de gemeente haar regierol invullen en welke gevolgen heeft dat voor de informatiebehoefte?
  • Wat kan zaakgericht werken betekenen?

Urgentiebesef informatiebehoefte

Voor de gemeente is het van belang om inzicht te krijgen in wat er op het terrein van de informatievoorziening concreet dient te gebeuren. Daarbij is het van belang dat het urgentiebesef door alle gemeentelijke stakeholders gedeeld wordt. Het scherp krijgen van de informatiebehoefte door middel van de Quickscan Informatievoorziening helpt daarbij.

Informatievoorziening

De decentralisaties hebben veel gevolgen voor de Informatisering en Automatisering in de gemeentelijke organisatie. De gemeente heeft namelijk haar eigen informatiebronnen, maar er zijn in de gemeente (en/of regio) ook allerlei andere (keten)organisaties actief die ook over eigen informatiebronnen beschikken. De informatiebronnen zijn vaak zodanig verschillend van opzet en structuur dat ‘rechttoe-rechtaan verbinden’ voor 1 januari 2015 niet mogelijk en gewenst is. Daarom kijkt Telengy samen met de gemeente in eerste instantie naar pragmatische oplossingen, die passend zijn in een toekomstige informatiearchitectuur voordat er op langere termijn een totale ketenoplossing gerealiseerd kan worden.

Meer weten?

Wil u meer weten, dan komen wij graag met u in gesprek. Voor een vrijblijvend intakegesprek met een adviseur kunt u contact opnemen met Marcel Lemmen, 06 50 43 15 77 of m.lemmen@telengy.nl