Home » Actueel » Regionale ICT-dienst Oost-Utrecht

Regionale ICT-dienst Oost-Utrecht

De overheid wil haar dienstverlening moderniseren en haar bedrijfsvoering verbeteren door slim gebruik te maken van moderne informatie- en communicatietechnologie. Gemeenten staan het dichtst bij burgers en bedrijven en zijn daarom de poort naar de overheid. Om die rol te kunnen vervullen, moeten grote investeringen worden gedaan. Gemeenten kunnen deze investeringen niet meer individueel opbrengen. Het is daarbij ook niet langer acceptabel dat gemeenten onafhankelijk van elkaar dezelfde investeringen plegen.

De gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede en de RSD Kromme Rijn Heuvelrug besluiten daarom samen een regionale ICT-dienst op te richten. Deze dienst levert standaard ICT-producten en diensten tegen een basisprijs en aanvullend maatwerk ICT-oplossingen tegen meerprijs.

Waar wij vandaan komen

De gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede hebben tot op heden de ICT zelfstandig en geheel naar eigen inzicht ingevuld. Individueel volgen zij ontwikkelingen en investeren in apparatuur en personeel om de informatievoorziening op het gewenste peil te brengen en te houden.

Knelpunten

  • Kwetsbaarheid

Iedere gemeente heeft een kleine ICT-afdeling. Hierdoor is zij afhankelijk van enkele mensen. Dit terwijl iedere gemeente sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid van goede ICT. De geringe schaalgrootte maakt de gemeenten kwetsbaar.

  • Kwaliteit

Door de geringe omvang van de ICT-afdeling staat het kwaliteitsniveau onder druk. Ontwikkelingen gaan snel en kunnen onvoldoende vertaald worden naar een adequate ontwikkeling van de afdeling.

  • Innovatief vermogen

Provincies en gemeenten hebben zich verbonden aan het Nationaal Uitvoering Programma dienstverlening en e-overheid (NUP). De daarvoor benodigde investeringen kunnen niet meer individueel gedragen worden. De gemeenten hebben geconcludeerd dat het niet langer verantwoord is om geheel zelfstandig de ICT te onderhouden en beheren. Om mee te gaan in de landelijke ontwikkelingen en de belofte van de VNG waar te maken (“Gemeente is dé poort naar de overheid”), moeten de gemeenten de komende jaren investeringen doen die de draagkracht van een individuele gemeente te boven gaan. De gemeenten hebben daarom besloten om samen te gaan werken op ICT-gebied, in eerste instantie beperkt tot de apparatuur. De intentie is om de samenwerking uit te breiden naar programmatuur en informatievoorziening.

Waar wij naar toe gaan

De gemeenten en de RSD richten de Regionale ICT Dienst (RID) Oost-Utrecht op met ingang van 1 januari 2012. Deze RID levert verregaande gestandaardiseerde ICT-voorzieningen aan de deelnemende organisaties in de vorm van centrale computerapparatuur en apparatuur op de werkplekken. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is standaardisatie een voorwaarde. Dit zorgt voor een hogere beschikbaarheid en de kwetsbaarheid neemt af door de krachtenbundeling en schaalvergroting.

Zelfstandig

De RID zal een zelfstandige organisatie zijn met een eigen directeur en een bestuur op het niveau van de colleges van de deelnemende gemeenten.Het personeel zal gehuisvest zijn op een centrale locatie. De huidige ICT-medewerkers van de gemeenten komen in dienst van de RID. De RID zal eigenaar zijn van de ICT-apparatuur en zorgen voor een adequaat beheer. De structurele kosten van apparatuur en beheer zullen naar rato van gebruik aan de deelnemende organisaties in rekening worden gebracht. Als verdeelsleutel wordt het gebruikte aantal werkplekken gehanteerd.

Zie ook: Digitaal Bestuur: Utrechtse gemeenten sturen aan op gezamenlijke ICT.