Home » Actueel » Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg

De Wet op de Jeugdzorg 2005 wordt aangepast. Gemeenten hebben de opdracht om samen met de aanbieders de jeugdhulp een nieuwe inhoud te geven. Jacqueline Kuppens van Kuppens Advies en Frank Verberne van Telengy gingen alvast aan de slag. Het resultaat is deze nota Jeugd Met Toekomst.

Inleiding

Vanwege onvrede met het huidige jeugdzorgstelsel, heeft de landelijke overheid besloten tot een verandering van de Wet op de jeugdzorg 2005. Vanaf – waarschijnlijk- 1 januari 2015 dragen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de gehele jeugdzorg. Dit stelt gemeenten en aanbieders van jeugdzorg voor een majeure opdracht. De Kamercommissie Jeugdzorg heeft besloten om de voorbereiding van de nieuwe Jeugdwet door te laten gaan. Inmiddels is het conceptwetsvoorstel Jeugdwet gepubliceerd en kan daarop gereageerd worden. Gemeenten voeren nu al taken uit op het gebied van zorg voor jeugdigen: de jeugdgezondheidszorg en het preventieve jeugdbeleid waar taken als informatie en advies, signalering, licht ambulante hulpverlening, toeleiding naar zorg en de coördinatie van zorg deel van uitmaken.

Daar komen onderstaande jeugdzorgtaken bij die nu op stadsregionaal of provinciaal niveau, in de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn verankerd:

 • toegangstaken voor de geïndiceerde jeugdzorg;
 • ambulante jeugdzorg;
 • open residentiële zorg;
 • semiresidentiële zorg;
 • pleegzorg;
 • crisishulp;
 • justitieel kader: jeugdreclassering en jeugdbescherming;
 • advies- en meldpunt kindermishandeling;
 • kindertelefoon;
 • overheveling extramurale begeleiding jeugd uit de AWBZ naar (vooralsnog) de Wmo, als onderdeel van decentralisatie Begeleiding AWBZ;
 • zorg voor jeugd met een licht verstandelijk beperking (jeugd-LVB);
 • de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus).

Waarom een nieuw stelsel Jeugdzorg?

De aanleiding voor de wetswijziging is de onvrede met het huidige jeugdzorgstelsel. De huidige wetgeving heeft er mede toe geleid dat de jeugdzorg versnipperd en minder efficiënt en effectief is. De parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg kwam al in 2009 tot de volgende conclusies:

 • Er ligt een te grote druk op de gespecialiseerde zorg;
 • Samenwerking rondom jeugd en gezin is onvoldoende;
 • Afwijkend gedrag wordt onnodig gemedicaliseerd;
 • Deze knelpunten drijven de kosten – onnodig- op.

Wat houdt de wijziging van de jeugdzorg in hoofdlijnen in?

Gemeenten hebben de opdracht om – samen met aanbieders- de jeugdhulp een nieuwe inhoud te geven. De nieuwe inhoud zou moeten leiden tot andere ondersteuning voor gezinnen en jeugdigen, minder zware hulpverlening, minder bureaucratie, lagere kosten en vergroten van de zelfredzaamheid. Eén gezin, één plan en één regisseur die soelaas biedt voor belemmeringen in zelfredzaamheid op alle levens- en ontwikkelingsgebieden van respectievelijk gezinnen en jeugdigen.

Meer informatie in de Nota Jeugdzorg. Deze kunt u hier downloaden.