Home » Actueel » Informatievoorziening sociaal domein

Informatievoorziening sociaal domein

Een goede informatievoorziening sociaal domein zal de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en de kosten verlagen. Uit onderzoek blijkt dat een besparing vanwege minder administratieve lasten bij m.n. de uitvoerende medewerkers tussen 15-20% mogelijk is. Telengy zoekt een gemeente om samen een informatiescan lokaal sociaal domein uit te voeren. Op basis van deze scan kan de informatievoorziening sociaal domein in beeld worden gebracht en kunnen mogelijke verbeteringen inzichtelijk worden gemaakt.

Achtergrond

De rol van de gemeente op het gebied van zorg en welzijn wordt steeds groter. En daarmee ook de financiële risico’s die gemeenten lopen. De kosten die gemoeid zijn met het sociale domein overschrijden inmiddels de 50%. De ingezette tendens met de al gestarte decentralisaties van taken op het gebied van jeugd en begeleiding wordt in het nieuwe regeerakkoord versterkt. Aangekondigd wordt dat de gemeenten geheel verantwoordelijk worden voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. (Concreet: er komt een nieuwe gemeentelijke voorziening van € 750 miljoen voor compensatie zorgkosten voor wie het niet zelf kan betalen).

De decentralisaties gaan met veel budgetkortingen gepaard. Om efficiënter te kunnen werken krijgen gemeenten meer beleidsvrijheid.. In het regeerakkoord wordt dit expliciet gesteld. De gemeente voert deze taken veelal niet zelf uit. Een groot aantal organisaties, die meestal op een bovengemeentelijke schaal zijn georganiseerd, voeren deze taken uit. De gemeente komt steeds meer in de regierol en voert controle op de uitvoering. In gemeenten ontstaan – veelal geïnitieerd door de gemeente – netwerkorganisaties, die via een stelsel van afspraken de benodigde zorg verlenen.

Uitgangspunt bij die afspraken is de behoefte van de cliënt, het leveren van maatwerk en het naadloos op elkaar aansluiten van de diensten van de bij één client/gezin betrokken organisaties. Daarbij is het adequaat kunnen sturen op voortgang essentieel. Daarvoor is een goede informatievoorziening voor de werking van de lokale netwerkorganisatie van cruciaal belang. Tegelijkertijd erg moeilijk te realiseren, vanwege:

 • Onvoldoende afbakening over rol- en verantwoordelijkheidsverdeling in de lokale zorgketen
 • Vragen over waarborgen privacy van de cliënt (zeker niet alle informatie mag gewisseld worden)
 • Hanteren van verschillen in definities door de verschillende partners
 • Verschillende geautomatiseerde systemen met verschillende inhoudelijke en technische standaarden

Een onderzoek naar informatievoorziening en administratieve druk in een voorbeeld gemeente leerde dat de werkers in de zorg wel alle relevante informatie boven tafel krijgen, maar tegen een (te) hoge prijs. Gemiddeld – zo bleek in die situatie – besteedt een sociaal werker 35% van zijn tijd aan het vastleggen en achterhalen van informatie.


De informatiescan sociaal domein

De informatiescan sociaal domein moet gemeenten helpen om snel in beeld te krijgen:

 • Welke informatie voor de uitvoering van de (nieuwe) taken in de netwerkorganisatie nodig is;
 • Waar die informatie te vinden is;
 • Op welke wijze die informatie zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt kan worden.

De informatiescan is gericht op verschillende typen gegevens:

Lokale gegevens vraag

 • Inzicht in huidige cliënten betrokken organisaties (inclusief overlap)
 • Inzicht in geografische spreiding huidige cliënten
 • Inzicht in hulpgeschiedenis bestaande cliënten
 • Inzicht in potentiële, toekomstige cliënten (landelijke ontwikkelingen, specifiek lokaal)

Gegevens huidige cliënten

 • NAW-gegevens
 • Standaard-typering (type vraag en betrokken instanties)
 • Unieke gegevens diagnose/behandeling, zoals diagnose, behandelplan, te behalen eindresultaat, voortgangsinformatie (inhoudelijk en kwantitatief), regisseur/coördinator trajectplan.

Gegevens van de betrokken organisaties in het netwerk

 • Overzicht van producten/diensten van de netwerkpartners
 • Inhoudelijke informatie over de werkmethoden van de partners
 • (E)-formulieren voor aanvraag indicatie
 • Voorwaarden indicatie (inclusief aan te leveren bewijsstukken)
 • Globaal inzicht in werkproces (inclusief daarbij geldende (geheimhoudingprotocollen)
 • NAW-gegevens betrokken partners in de netwerkorganisatie
 • Gegevens hulpverleners (gsm-nummer, emailadres, agendaraadpleging)
 • Producten en diensten die de netwerkorganisatie levert.

Managementgegevens

 • Geleverde en beschikbare aantallen producten/diensten per partner
 • Kosten van geleverde producten/diensten in totaal en per cliënt
 • Periodiek: budgetuitputting per partnerorganisatie en voor het geheel
 • Gerealiseerde effecten