Home » Actueel » Wat brengt 2023?

Wat brengt 2023?

De traditie zetten we voort, maar misschien was het beter geweest om de vooruitblik naar het nieuwe jaar anders te noemen: wat nemen we mee uit 2022 naar 2023 en wat brengt 2023 verder nog? Helaas zijn er ook in 2022 thema’s die uitgesteld of vertraagd zijn of onvoldoende tot implementatie gekomen zijn. Bekendste voorbeeld is natuurlijk de inwerkingtreding van de Omgevingswet, maar ook de Wmebv en bijvoorbeeld PLOOI laten op zich wachten.

Toch zijn er ook voor 2023 voldoende interessante ontwikkelingen om op te pakken, naast de overige vertraagde ontwikkelingen. In ieder geval ligt de focus in 2023 voor Telengy ook op de volgende thema’s:

Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 juli 2023 of 1 januari 2024?

Ongeacht de datum van inwerkingtreding Omgevingswet kunnen gemeenten wel werken in de ‘geest van de Omgevingswet’. Wat wel kan:

Wet digitale overheid wacht op besluitvorming…

De wet verankert taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom de voorzieningen voor de generieke digitale infrastructuur (GDI), verplichtingen voor bestuursorganen en aanspraken van burgers en bedrijven. Inwerkingtreding is in afwachting van bespreking in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel met wijziging. Meer informatie.

Single Digital Gateway, volgende fase december 2023

De Single Digital Gateway (Europese verordening) heeft impact op de huidige dienstverlening van gemeenten. De verordening vereist bijvoorbeeld om een deel van de huidige informatie en diensten in een andere taal aan te bieden. Webpagina’s over producten en procedures van gemeenten, provincies en waterschappen moesten in december 2022 voldoen aan eisen SDG-verordening en zijn aangemeld bij Your Europe. Voor december 2023 moeten bepaalde procedures online kunnen worden doorlopen; in specifieke gevallen en op verzoek van de gebruiker met uitwisseling van gegevens via het Once Only Principe. Meer informatie.

Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer per 1 januari 2024?

Burgers en bedrijven krijgen met dit voorstel meer mogelijkheden om via digitale kanalen met de overheid in contact te treden waarbij de keuze tussen het volgen van de elektronische of de papieren weg blijft bestaan. Een Eerste Kamer-commissie heeft de wet op 13 december 2022 behandeld. Het wachten is op plenaire behandeling en afkondiging van de wet. Verwachte inwerkingtreding in 2024. Meer informatie.

Modernisering Archiefwet wacht op behandeling in beide Kamers

Omdat de huidige wetgeving zich vooral op papier richt, wordt de Archiefwet aangepast aan digitale ontwikkelingen. Zo wordt voortaan zowel papieren als digitale overheidsinformatie duurzaam bewaard. Belangrijkste maatregelen:

  1. De wet gebruikt modernere taal en toelichtingen, zodat de wet beter te begrijpen is.
  2. Overheidsinformatie die we voor altijd willen bewaren, wordt eerder naar een openbaar archief gebracht. Na 10 jaar in plaats van 20 jaar.
  3. In een openbaar archief zijn documenten in principe toegankelijk voor iedereen.
  4. De wet verplicht overheden een archivaris aan te stellen met kennis van zaken, maar schrijft niet langer een specifiek diploma voor.

De Minister heeft de wet in november 2021 aangeboden ter behandeling in de Tweede Kamer, dit heeft nog niet plaatsgevonden. Meer informatie.

En niet te vergeten…

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter ter Telgte, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 46 72 42 05 of via e-mail: p.t.telgte@telengy.nl.