Home » Actueel » Werkbedrijf Haarlem op maat gemaakt

Werkbedrijf Haarlem op maat gemaakt

Op 11 april 2013 heeft het kabinet Rutte een akkoord gesloten met haar sociale partners: het Sociaal Akkoord. Dat betekent dat gemeenten voor 2015 een aantal zaken moeten organiseren die de afspraken in het Sociaal Akkoord doen helpen realiseren. Telengy helpt gemeenten bij het realiseren van die zaken. Zo ook de gemeente Haarlem, waar Telengy-adviseur Lodewijk Kleijn de gemeente ondersteunt bij de realisatie van een Werkbedrijf. Hoe ziet deze ondersteuning eruit?

De afspraken tussen het kabinet en de werkgevers en vakbonden moeten de basis bieden voor de economische toekomst van Nederland tot 2023. Het creëren van werk en een goed functionerende arbeidsmarkt staan centraal in de gemaakte afspraken. Zo hebben de werkgevers een garantie afgegeven dat er 100.000 extra banen beschikbaar zijn voor 2026. Dit Sociaal Akkoord heeft verstrekkende gevolgen voor gemeenten. De afspraken zijn vertaald naar de Participatiewet, die op 1 juli 2014 is aangenomen door de Eerste Kamer en op 1 januari 2015 van kracht is.

Het Werkbedrijf

Nederland is ingedeeld in 35 arbeidsmarktregio’s. Deze arbeidsmarktregio’s hebben een belangrijke rol om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In elke arbeidsmarktregio wordt een Werkbedrijf ingericht. Het Werkbedrijf is een bestuurlijk overleg -een virtueel bedrijf- en speelt een belangrijke rol bij het plaatsen van mensen op de extra banen die voortkomen uit de banenafspraak die de sociale partners met het kabinet hebben gemaakt. De gemeente Haarlem  is centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Kennemerland-Zuid / IJmond en bereidt momenteel de oprichting van het Werkbedrijf voor.

Uitdaging en uitvoering

De formele voorwaarden die zijn verbonden aan het Werkbedrijf, zijn algemeen van aard. Er is sprake van een Werkbedrijf als bestuurlijk overleg wordt gevoerd tussen gemeenten en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Daarnaast moet  een marktbewerkingsplan opgesteld worden, waarin de afspraken tussen de vertegenwoordigers in het Werkbedrijf vastgelegd zijn. Ten slotte moet er een toolkit voor werkgevers komen,  waarmee zij mensen met een arbeidsbeperking gemakkelijker op de reguliere arbeidsmarkt aan het werk kunnen helpen.

Doordat de voorwaarden te algemeen zijn, is het niet gemakkelijk om het Werkbedrijf op maat te maken voor de arbeidsmarktregio. De arbeidsmarktregio Kennemerland-Zuid / IJmond is een recente samenvoeging van twee eerdere arbeidsmarktregio’s. Dat betekent dat de bestaande overlegstructuren die bij kunnen dragen aan het Werkbedrijf, veelal nog gestoeld zijn op die oude indeling. Daarbij komt ook dat de IJmond sterk leunt op industrie met Tata Steel in de nabije omgeving. Daarentegen steunt Kennemerland Zuid juist meer op zakelijke dienstverlening en detailhandel. Het Werkbedrijf moet de plek zijn waar dat verschil tot zijn recht komt. Echter, er zullen in dat Werkbedrijf afspraken gemaakt moeten worden die bijdragen aan de opgave die het Sociaal Akkoord stelt.

Samenwerking: niets nieuws onder de zon

Telengy-adviseur Lodewijk Kleijn benadert deze opdracht dan ook als een opdracht om een samenwerking tot stand te brengen. Ga niet te snel tot uitvoering over, denk vooral goed na over de ‘wat?’-vraag. Maar zelfs de ‘wat?’-vraag valt nu nog niet te beantwoorden, omdat de vraag ‘wie?’ nog niet beantwoord is. Werkgevers zijn de motor van de arbeidsmarkt. Echter het vinden van de juiste vertegenwoordiging van werkgevers in het Werkbedrijf is de sleutel van het slagen van de opdracht. De vertegenwoordiging van werkgevers moet tegelijkertijd breed genoeg zijn om op draagvlak binnen de arbeidsmarktregio te kunnen rekenen, maar een te brede vertegenwoordiging doet afbreuk aan de slagkracht van het Werkbedrijf.

Gedeeld belang

Telengy kiest bij deze opgave een pragmatische aanpak. ‘Gewoon doen’ betekent in dit geval samen met de opdrachtgever inventariseren op welke wijze de gemeenten al samenwerken met werkgevers, maar ook het bevragen van wat men van het Werkbedrijf verwacht. Vanuit deze relatie wordt de vraag opgesteld op welke wijze men wil bijdragen aan het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf wordt op deze manier opgericht met het werkgeversbelang als primaire aanleiding en doet zo recht aan de garantie die werkgevers in het Sociaal Akkoord gegeven hebben. Die baangarantie wordt zo een gemeenschappelijk belang en dat is een randvoorwaarde voor elke succesvolle samenwerking

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lodewijk Kleijn, adviseur van Telengy, via tel. nr. 06 50 47 90 33 of via e-mail: l.kleijn@telengy.nl.