Home » Adviseurs » Jos van Dijk

Jos van Dijk

“Ik ga planmatig en pragmatisch te werk en sta voor een goede communicatie.”

Profiel

Jos is een resultaatgerichte manager en adviseur die samen met uw medewerkers naar oplossingen zoekt en zorgt voor positieve energie. Hij luistert goed, weet de vraag achter de vraag te achterhalen, en daarbij het overzicht te houden. Door zijn brede kennis is hij in staat om zowel operationele, tactische, als ook strategische vraagstukken inzichtelijk te maken en op te lossen. Een planmatig en pragmatische aanpak staan hierbij centraal. Deze aanpak wordt uiteraard uitgebreid besproken waarna in periodieke terugkoppelingen de voortgang bijgehouden wordt.

Vanwege zijn inlevingsvermogen is Jos in staat problemen vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Hij neemt hierdoor creatieve, maar weloverwogen beslissingen. In geval van tegenstrijdige belangen weet hij compromissen te sluiten en de desbetreffende partijen te verbinden. Jos heeft een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke ‘antenne’ en weet wat bestuurders drijft. Door zijn jarenlange ervaring in het sociaal domein is hij goed op de hoogte van de uitdagingen waar gemeenten voor staan. Kortom; uw probleem wordt efficiënt, degelijk, en op duurzame wijze opgelost.

Specialismen

Sociaal domein, transities, organisatieontwikkeling, projectmanagement, bedrijfsvoering, dienstverlening.

Contact

Mobiel: 06 – 270 357 76
E-mail: j.v.dijk@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Jos

 • Pdf toegankelijk, beter vooraf dan achteraf 

  De meest voorkomende foutmeldingen op het gebied van pdf toegankelijkheid, en hoe deze gecorrigeerd kunnen worden.    Op 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid ingegaan. Deze verplicht overheidsinstellingen al hun digitale kanalen toegankelijk te maken, zodat ook mensen met een beperking hier gebruik van kunnen maken.  Niet alleen de websites en […]

 • Resultaatgericht indiceren ten einde? Praktijkaanbevelingen voor gemeenten

  Onlangs deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een belangrijke uitspraak die grote consequenties kan hebben voor gemeenten die resultaatgericht werken. Wat is er aan de hand? Gemeente Steenderen heeft voor hulp bij het huishouden het resultaat (een schone woning) ingekocht en daaraan geen omvang van de te leveren zorg gekoppeld (ook niet in de […]

 • Toekomstbestendig doelgroepenvervoer Omnibuzz

  Omnibuzz is sinds december 2016 een gemeenschappelijke regeling van 32 Limburgse gemeenten (heel Limburg met uitzondering van Mook en Middelaar) en draagt zorg voor een goede uitvoering van het Wmo-vervoer. De missie van Omnibuzz is als volgt: Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later. Omnibuzz zorgt dat klanten (ook diegenen die daarbij […]

 • Tweeluik zorgparadox sociaal domein

    Om zicht en inzicht te krijgen in hoeverre de zorgparadox bij gemeenten aandacht heeft, hebben we diverse stellingen voorgelegd aan gemeenten. De beperkte respons op het onderzoek maakt dat we geen statistisch verantwoorde uitspraken kunnen doen voor de hele doelgroep. Op basis van onze eigen praktijkervaringen en de beschikbare onderzoeksresultaten menen wij wel enkele […]

 • Hoe staat het met de zorgparadox?

  Eind 2015 publiceerden wij onze visie op emancipatiedenken in het sociaal domein. Kort samengevat, gemeenten moeten burgers ondersteunen bij hun emancipatie: de burger bepaalt zelf zijn zorginvulling en niet de gemeente of professional. De gemeente is facilitator van de zelfredzaamheid, niet de opdrachtgever hiervan. Bijna een jaar later maakt Telengy de tussenbalans op in een tweeluik […]

 • Transformeren, hoe doe je dat? Een voorbeeld uit de praktijk  

  Met de invoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het sociaal domein het grootste domein binnen het takenpakket van de gemeente geworden. Ruim de helft van de totale gemeentelijke uitgaven betreft het sociaal domein. Steeds meer gemeenten komen niet uit met de budgetten vanuit het Rijk en zinnen […]

 • Integrale dienstverlening in Oirschot (WIJzer)

  Ik ben nu ruim een jaar als beleidsadviseur sociaal domein actief in Oirschot. Het ‘Model Oirschot’ (WIJzer) waar ik aan heb meegewerkt is al vaker in de publiciteit geweest en verschillende gemeenten hebben de afgelopen tijd interesse getoond in dit concept. De hoogste tijd dus om eens terug te blikken met wethouder Esther Langens om […]

 • Beschermd Wonen naar alle gemeenten: veel te doen

  Sinds 2015 zijn gemeenten op grond van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor Beschermd Wonen (BW) voor mensen met psychiatrische problemen of licht verstandelijke beperkingen. De uitvoering van BW wordt, namens alle gemeenten, uitgevoerd door 43 centrumgemeenten. De landelijke overheid stuurt steeds meer op inclusie en extramuralisering. Dat betekent dat iedereen zoveel mogelijk mee […]

 • Wet verplichte GGZ (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd)

  Nog even en dan is het zover. Op 1 januari 2020 wordt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) ingetrokken en treden de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Daar waar in de Bopz de nadruk lag op veiligheid en het herstellen van de openbare orde richten de […]

 • Wet inburgering 2021

  De nieuwe Wet inburgering zou aanvankelijk per 1 juli 2020 in werking treden. Dit bleek te ambitieus te zijn. Verwacht wordt dat de Wet inburgering per 1 januari 2021 van kracht zal worden. De langere invoeringstermijn zal gebruikt worden om een aantal pilots uit te voeren. Ervaringen uit de pilots zullen gebruikt worden om de […]

 • Wet verplichte GGZ (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd)

  Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Beide wetten vervangen de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). De Wvggz richt zich op mensen met een psychische stoornis die ernstig nadeel veroorzaken voor zichzelf of voor hun omgeving. De Wzd richt zich op […]

 • Beschermd wonen naar alle gemeenten

  Sinds 2015 zijn gemeenten op grond van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de taak Beschermd Wonen (BW) voor mensen met psychiatrische problemen of licht verstandelijke beperkingen. De uitvoering van BW wordt, namens alle gemeenten, gedaan door 43 centrumgemeenten. Daarnaast wordt door de overheid steeds meer gestuurd op inclusie. Dat betekent dat iedereen zoveel […]

 • Jeugdzorgkosten blijven stijgen: hoe krijgen gemeenten meer grip op de uitgaven?

  In 2017 gaven gemeenten bijna 20% meer uit aan jeugdzorg en de verwachting is dat de kosten in 2018 verder zullen stijgen. Door meer in te zetten op preventie, dure jeugdzorg eerder af te schalen en de samenwerking met de huisartsen te verbeteren verwachten gemeenten de kosten beter in de hand te houden. Deze interventies […]

 • Toegang sociaal domein Zevenaar

  De gemeenten Zevenaar (32000 inwoners) en Rijnwaarden (11000 inwoners) vormen na de herindeling sinds 1 januari 2018 de nieuwe gemeente Zevenaar. Op verschillende gebieden werd al samengewerkt, maar beide gemeenten kenden een eigen organisatie van de toegang tot het sociaal domein. Weliswaar bestond er een gedeelde visie, maar in de uitwerking daarvan zijn verschillende inrichtingskeuzes […]