Home » Actueel » Geo-basisregistraties op orde in de Kempengemeenten 

Geo-basisregistraties op orde in de Kempengemeenten 

De Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel – De Mierden) werken op veel vlakken samen. Ook op het gebied van geo-basisregistraties. Deze registraties zijn op verschillende momenten en gescheiden van elkaar ontstaan en hadden nog te weinig samenhang. Gegevens over hetzelfde object werden meervoudig ingewonnen en geregistreerd, waardoor gebruikers regelmatig aanliepen tegen inconsistenties in de diverse registraties. Ook kregen burgers meerdere malen een ambtenaar aan de deur om dezelfde  gegevens in te winnen voor een andere registratie.  

Geo-basisregistraties op orde

In 2018 onderzochten de Kempengemeenten daarom de mogelijkheid om het beheer van de BGT (Basregistratie Grootschalige Topografie), BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), WOZ (Waardering Onroerende Zaken) en BOR (Beheer Openbare Ruimte) gezamenlijk integraal te borgen. Het beheer onderbrengen bij één gezamenlijk Kempenteam leek daarbij het meest voor de hand liggend, maar bleek niet mogelijk binnen de bestuurlijke context.  

Om binnen de bestaande organisaties de bijhouding en samenhang tussen de registraties te optimaliseren was het daarom van belang om de processen goed op elkaar af te stemmen en afspraken te maken over het wijzigen van gegevens (geografisch en administratief). Ook moest er afstemming komen over het doen van mutatie-meldingen over en weer tussen de diverse beheerteams.  

Project en ambitie

Telengy-adviseur Ron de Vet heeft daarvoor samen met de gemeenten de processen waarin gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen basis- en kernregistraties onder de loep genomen en deze opnieuw ontworpen en beschreven.  

Door een brede aanpak met inbreng van alle beheerders van de registraties, de teamleiders en de afdelingshoofden ontstond er vanaf het begin betrokkenheid en draagvlak voor de verandering. Het bewustzijn van de onderlinge afhankelijkheid nam snel toe waardoor de onderlinge communicatie sterk verbeterde. Er werd zelfs aanvullend een ambitieus doel gedefinieerd: er zijn straks geen bezwaren meer naar aanleiding van onjuiste basis- of kerngegevens. Dit doel maakt het resultaat van het project voor iedereen, ook buiten de organisaties, concreet en ‘tastbaar’.  

Een uitgewerkt model

Het eindresultaat van het project is een uitgewerkt model dat de samenhang tussen verschillende registraties gedetailleerd beschrijft. Door de wijze van organisatorische inrichting met beheerders, proceseigenaren en stelselcoördinatoren is de werking ervan  geborgd. De processen zijn bovendien zodanig ontworpen dat ze een automatische kwaliteitscontrole op een juiste, volledige en actuele inhoud van de BAG, BGT, WOZ en BOR bevatten. Hierdoor komt het ambitieuze doel binnen bereik.     

Met de integrale borging van het beheer van de geo-basisregistraties zetten de Kempengemeenten tevens al een flinke stap in de richting van de samenhangende objectenregistratie. De samenhangende objectenregistratie is onderdeel van het programma “registratie in samenhang” dat het ministerie van BZK momenteel voorbereidt. Het wordt één centraal georganiseerde uniforme registratie, met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid aangevuld met objecten zoals woonplaatsen en openbare ruimten.   

De Kempengemeenten zijn al voorbereid!

Meer weten? 

Voor vragen kunt u terecht bij Ron de Vet via telefoonnummer 06 42 46 84 14 of via e-mail: r.d.vet@telengy.nl.