Home » Actueel » Midden in de hervorming van het sociaal domein: het devies is ‘loslaten’

Midden in de hervorming van het sociaal domein: het devies is ‘loslaten’

Sinds mei 2013 is Ernst Janssen directeur c.q. bestuurder van Welzijn Centraal in Leeuwarden. Op dat moment werd stevig gediscussieerd over de hervorming van het sociaal domein in Leeuwarden. De opgedane ervaringen met het werken met wijkteams waren positief: uit de maatschappelijke businesscase kwam naar voren dat de wijkgerichte aanpak tot efficiëntere dienstverlening leidde.

Deze conclusie werd later door het ministerie van BZK bevestigd in een landelijk onderzoek naar de effecten van wijkteams. Ook stonden de meeste signalen over klanttevredenheid (er is nog geen systematisch onderzoek gedaan) op groen. Kortom: alle reden om door te gaan en de inzet van de wijkteams te verbreden. Binnen Welzijn Centraal geldt een heldere strategie:  een 100% ondersteuning van de doorvoering van Welzijn Nieuwe Stijl en ervoor zorgen dat de belangen van klanten en medewerkers in het veranderproces op een goede manier gediend worden.

De wijkteams zijn sinds mei 2014 in een aparte juridische eenheid ondergebracht: de ´Coöperatie Amaryllis’. Daarbij is gemerkt dat de transformatie van de organisatie en het verantwoordelijk zijn voor de effecten op de bestaande organisatie slecht te combineren is. Vandaar dat is besloten om een aparte kwartiermaker voor de Coöperatie aan te stellen, die vanaf mei 2014 is doorgegroeid naar de rol van directeur. De gemeente heeft besloten de financiering van de Coöperatie vanaf 2015 via een aparte subsidie aan de Coöperatie te laten verlopen. Deze kosten worden gedekt door gelijktijdige verlaging van de subsidie van de oprichters van de Coöperatie. Tot slot hebben de oprichters van de Coöperatie nieuwe, onafhankelijke bestuursleden geworven, zodat de leden van de Coöperatie zich kunnen concentreren op de samenwerking in termen van de eigen organisatie en die van de Coöperatie (lees: wijkteams).

In 2014 is dus een ‘dubbel’ proces doorgemaakt: enerzijds de afbouw en reorganisatie, gericht op overdracht van taken en medewerkers naar de Coöperatie en halvering van het beschikbare budget. Anderzijds het uitwerken van een nieuwe aanpak voor het producten/dienstenpakket dat niet naar de Coöperatie is overgegaan. “Leidinggeven aan dat proces was niet eenvoudig. Van een directeur wordt immers verwacht dat de verandering ‘in control’ is, maar als de verandering voor iedereen nieuw is en er onder grote tijdsdruk stappen gezet moeten worden, bleek ‘in control willen zijn’ verlammend te werken op de voortgang van de vernieuwing”, aldus Ernst Janssen.

Loslaten en vertrouwen in de eigen kracht om de toekomst vorm te geven, bleek een effectievere houding dan krampachtig ‘in control’ te willen zijn. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar als organisatie is in de afgelopen maanden die slag gemaakt. Samen met leidinggevenden en beleidsmensen is het producten- en dienstenpakket aangepast aan de nieuwe tijd. Naast de doorontwikkeling van de wijkteams c.q. gebiedsteams is onze nieuwe inzet gericht op de ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en een nieuwe benadering van het jongerenwerk.

Vanaf 2015 zal Welzijn Centraal vernieuwd en gefocust zijn op de kerntaken (na overdracht van taken naar de wijkteams): een vraaggerichte bijdrage leveren aan de lokale dienstverlening in het Sociale Domein. “Een spannende en inspirerende opgave waaraan ik graag de komende jaren -naast mijn advieswerk bij Telengy-  een bijdrage blijf leveren!”, aldus Ernst Janssen.

Meer weten?
Ernst Janssen is directeur-bestuurder van Wellzo in Leeuwarden. U kunt Ernst Janssen bereiken via tel. nr. 06 15 47 92 99.