Home » Actueel » De gemeentelijke samenwerking wil niet vlotten, hoe verder?

De gemeentelijke samenwerking wil niet vlotten, hoe verder?

Dat was de vraag die Telengy-adviseurs Henk Albers en Ad van Dijck voorgelegd kregen door de bestuurders van 2 gemeenten.

Met het oog op de Digitale Agenda 2020 en het advies aan gemeenten in Nederland om meer collectieve oplossingen te zoeken, vroegen zij zich af of de ingeslagen weg van samenwerking tussen de beide gemeenten nog steeds de juiste en meest kansrijke was.

gemeentelijke samenwerking Na relevante beleidsstukken van de beide gemeenten bestudeerd te hebben, hadden Henk en Ad vervolgens gesprekken met de beide portefeuillehouders. En ook met de  gemeentesecretarissen en de verantwoordelijke manager voor informatievoorziening en automatisering (I&A). Daaruit bleek dat het ontbrak aan een gedeelde visie op de invulling van I&A. Hierdoor kende de gemeentelijke samenwerking geen gezamenlijk koersdoel . De sturing op het tot stand brengen van de gemeentelijke samenwerking was vrij “los”. Onder het motto “laat 1000 bloemen bloeien” werd getracht om de samenwerking spontaan tot stand te laten komen. In de praktijk betekende dit dat bij nieuwe ontwikkelingen de gemeenten elkaar wel opzochten (en vonden) in de verkenningsfase, maar uiteindelijk kozen zij toch vaak voor eigen oplossingsrichtingen. Al met al werd de meerwaarde van de samenwerking niet echt opgebouwd.

De beide gemeenten is geadviseerd om explicieter te kiezen voor de uitgangspunten van de Digitale Agenda 2020 en het zoeken van collectieve oplossingen in Nederland. Impliciet betekent dit het loslaten van eigen keuzes (en dus meer gelijkheid van de beide gemeenten), zodat ook een meer gezamenlijk koersdoel ontstaat.

Ook werd de beide gemeenten aanbevolen om in de regio aansluiting te zoeken bij andere gemeenten met dezelfde visie, zodat meer expertise beschikbaar komt om éénmaal het wiel uit te vinden. De aanbevelingen hebben uitsluitend kans van slagen als de samenwerkende gemeenten elkaar kunnen vinden in een gezamenlijke visie, met ruimte voor differentiatie in snelheid en intensiteit in de uitvoering.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Albersadviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 22 92 24 16 of via e-mail: h.albers@telengy.nl. Of u kunt contact opnemen met Ad van Dijck, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 53 75 90 01 of via e-mail: a.v.dijck@telengy.nl.