Home » Actueel » Impactanalyse informatievoorziening voor DSO en Omgevingswet

Impactanalyse informatievoorziening voor DSO en Omgevingswet

Telengy adviseur Roald Schel is door een middelgrote gemeente gevraagd om hen te helpen door het uitvoeren van een impactanalyse. Deze analyse moet in beeld brengen wat de impact is van de Omgevingswet op de huidige informatievoorziening en ICT van de gemeente. Ook moet uit de analyse blijken welke projecten en activiteiten de gemeente de komende jaren moet uitvoeren om aan te kunnen sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en om de informatievoorziening tijdig ingericht te hebben om de (processen voor de) Omgevingswet goed uit te kunnen voeren.  

De externe adviseur als procesbegeleider

De gemeente heeft zelf een interne projectleider aangesteld voor deze opdracht. Voor de interne projectleider betekende deze rol een nieuwe stap in zijn persoonlijke ontwikkeling. Roald is daarom betrokken vanuit de rol van procesbegeleider en begeleidt de projectleider op proces en inhoud. Met zijn kennis en ervaring op het gebied van de Omgevingswet, de gemeentelijke informatievoorziening en ICT en projectmatig werken, kan hij de gemeente op weg helpen om deze analyse goed uit te voeren. 

Roald vertelt: “Vanuit mijn rol als procesbegeleider heb ik allereerst een plan van aanpak opgesteld voor het uitvoeren van de opdracht. We starten met een inventarisatie van de huidige situatie bij de gemeente en beschrijven beknopt en helder de toekomstige situatie met de Omgevingswet. We focussen ons grofweg op de processen, producten, applicaties, koppelingen of standaarden en gegevens van de gemeente met een raakvlak met de Omgevingswet. Daarnaast nemen we ook relevante gemeentebrede aspecten als archivering, zaakgericht werken en gegevensmanagement mee. Voor de toekomstige situatie duiden we ‘het eerste beeld’ zoals dat door de VNG is omschreven in de handreiking informatievoorziening en (meer in detail) in de GEMMA-doelarchitectuur van de Omgevingswet. Met een GAP-analyse maken we vervolgens inzichtelijk waar de verschillen zitten tussen de huidige en toekomstige situatie. Deze vertalen we tenslotte in een roadmap met projecten en activiteiten die de gemeente moet uitvoeren. We maken daarbij een onderscheid tussen wettelijk verplichte projecten en projecten die optioneel zijn en afhankelijk zijn van de ambities van de gemeente.” 

Lastige factoren

Een lastig onderdeel van de opdracht is dat de Omgevingswet, het DSO en de eindproducten die zowel landelijk als lokaal (en zelfs collectief als gemeenten) ontwikkeld moeten worden, nog volop in ontwikkeling zijn. Dit betekent dat landelijke planningen continu bijgesteld worden. Hier is bij het formuleren van het plan van aanpak zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Bij het uitvoeren van deze opdracht wordt bovendien zoveel mogelijk aangesloten bij een handreiking voor de nulmeting informatievoorziening en de checklist informatievoorziening van de VNG. Zo kunnen eventuele landelijke koerswijzigingen gemakkelijk verwerkt worden. 

De meerwaarde van een impactanalyse

Wat is een belangrijke reden geweest voor de gemeente om een impactanalyse uit te voeren? “Je merkt tijdens gesprekken met collega’s die ook bij de Omgevingswet betrokken zijn, dat er veel verschillende beelden zijn van het DSO en de informatievoorziening van de Omgevingswet,” vertelt Roald. “Iedereen heeft vanuit zijn eigen vakdiscipline bepaalde kennis en een bijbehorend beeld, maar niemand kan het totaalplaatje overzien en duiden. Wij proberen in onze analyse deze kennis bij elkaar te brengen en een totaalbeeld te schetsen. Wel zo concreet en laagdrempelig als mogelijk, zodat alle betrokken collega’s één beeld en referentiepunt krijgen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de invoering. Zo kunnen we samen vanuit dat ene beeld vooruit kijken en de projecten die in de roadmap naar voren komen integraal duiden en oppakken. Hierin zit vooral onze meerwaarde in deze fase van het gemeentelijke programma voor de invoering van de Omgevingswet.” 

Meer informatie?

Wil je meer weten over de ervaringen van Telengy met impactanalyses voor de Omgevingswet? Neem dan contact op met adviseur Roald Schel via 06 28 42 18 62 of r.schel@telengy.nl.