Home » Actueel » Gemeente Stein verstrekt subsidie voor pilots Eigen Kracht en Samen Kracht

Gemeente Stein verstrekt subsidie voor pilots Eigen Kracht en Samen Kracht

In de aanloop naar de decentralisaties per 2015 en de bijbehorende transformaties heeft de gemeente Stein dit jaar 150.000 euro beschikbaar gesteld om pilots voor duurzame ontwikkeling van ‘eigen kracht’ mogelijk te maken. Dit heeft inmiddels drie initiatieven (versterking informele zorg, versterking mantelzorg en het welzijnscollectief) opgeleverd die in aanmerking komen voor subsidie. Eén verzoek, het inrichten en exploiteren van een dorpsdagvoorziening, bevindt zich nog in het besluitvormingstraject.

Wethouder Hub Janssen (Sociaal Domein) is enthousiast over deze benadering van burgerinitiatieven: ’Als gemeente stellen we ons faciliterend op. We luisteren naar ideeën en voorstellen van inwoners en we stimuleren de initiatieven die echt toegevoegde waarde hebben voor onze gemeenschap. We hebben het dan over het versterken van de eigen kracht, het bundelen van krachten en het versterken van sociale betrokkenheid, hetgeen vaak op basis van georganiseerde vrijwilligheid plaatsvindt. Op deze manier willen we gebruik maken van kennis en kunde van inwoners om effectief in behoeften te voorzien. Deze manier van werken sluit aan bij de koers van onze gemeente en wordt in de toekomst steeds belangrijker.’

Telengy-adviseur Femke de Vos is op dit moment werkzaam bij deze Limburgse gemeente en coördineert het beschikbare budget en stemt af met een van de beleidsmedewerkers en de initiatiefnemers van de pilots. ’Dat de gemeente Stein dit budget beschikbaar heeft gesteld voor initiatieven die bijdragen aan de participatie, eigen kracht en samenwerking vind ik enorm goed en raad ik andere gemeenten aan. Juist omdat de overheid meer van burgers gaat verwachten, moeten burgers zelf in beweging komen. Wanneer er burgers met goede initiatieven komen, moet je dat als gemeente ook kunnen stimuleren en faciliteren. Dat is de toekomst. Het is mooi om te zien hoe gemeente Stein daar nu al mee bezig is en in investeert’, aldus De Vos.

Voorbeelden van pilots die al draaien en die mogelijk gaan draaien zijn:

Informele zorg in Stein versterken

Streekzorg en de individuele, daarbij aangesloten organisaties, zijn samenwerkingspartners die een belangrijke rol kunnen vervullen bij het versterken van de eigen kracht van burgers en sociale verbanden die informele zorg faciliteren en mogelijk maken. De samenwerkende organisaties bundelen hun krachten en expertise. Ze signaleren de ondersteuningsbehoefte van de informele zorg in Stein. Deze informele zorg willen zij versterken door een pilot. Denk hierbij  aan meer inzet van vrijwilligers in de gezinssystemen van dementerenden, training aan de mantelzorgers van dementerenden, het organiseren van zelfhulp in de vorm van duurzame ‘vriendengroepen’ en het werven & inzetten van nieuwe vrijwilligers in de kring van de Kerkgemeenschappen.

Mantelzorgers versterken elkaar

Door de decentralisaties, het beroep op het eigen netwerk, bezuinigingen en scheiding van wonen & zorg neemt de druk op mantelzorgers toe. Dat vraagt om kwalitatief goede ondersteuning; laagdrempelig, gericht op de vraag en uitgaand van de eigen kracht. Steunpunt mantelzorg Rode kruis Zuidelijk Zuid-Limburg wil een pilot voor de gemeente Stein uitvoeren om kerngericht de mantelzorgondersteuning te versterken. De mantelzorgconsulent die dit uitvoert is 20 jaar wijkverpleegkundige geweest in de Westelijke Mijnstreek. In elke kern vinden er activiteiten plaats die zorg dragen voor het beter in beeld krijgen van de mantelzorgers, de ondersteuningsbehoefte en er is per kern een aanbod wat zorg draagt voor versterking van de mantelzorgers. Vooruitlopend op 2015 is dit een goed en stevig aanbod wat zorg draagt voor versteviging van de eigen kracht binnen de kernen van de gemeente Stein.

Het Welzijnscollectief

Een ander burgerinitiatief waardeert de sociale betrokkenheid van vrijwilligers door uren te registreren en om ondernemers uit Stein dit te laten sponsoren in ruil voor promotie. Met dit initiatief willen deze betrokken burgers antwoord geven op het probleem van het hebben en behouden van vrijwilligers.

Dorpsdagvoorziening Meers

De gemeente Stein heeft een projectplan ontvangen voor een Dorpsdagvoorziening in Meers (1 van de 5 kernen in de gemeente Stein). Het betreft een plan voor het realiseren van een dorpsdagvoorziening in Meers. Men wil een locatie, centraal gelegen in Meers, waar men elkaar kan ontmoeten, samen activiteiten kan organiseren en waar zorg georganiseerd kan worden. Dit burgerinitiatief om de sociale ontmoetingsplaats door te ontwikkelen tot een dorpsdagvoorziening in de kern Meers, sluit goed aan bij de sociale domein visie van de gemeente Stein, Dit is namelijk het uitgangspunt om zorg en welzijn dichter bij de burger en samen met de burger te organiseren.
Het betreft een eenmalige subsidie die van de gemeente wordt gevraagd (hiermee wordt een deel van de voorziening bekostigd). De overige eenmalige kosten voor het opzetten van deze dorpsdagvoorziening worden geworven via fondswerving en subsidie van de provincie. Na de eenmalige kosten, gaat men de dorpsdagvoorziening op eigen kracht beheren en draaien!

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke de Vos, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 52 58 57 08 of via email: f.muller@telengy.nl .