Auteursarchief: Peter ter Telgte

Afkortingenbingo 2024: wat staat gemeenten te wachten?

Fijne feestdagen in Van Gogh-stijl
Lees het gehele artikel

Deze bingokaart had beduidend groter kunnen zijn als we alle ontwikkelingen die op gemeenten afkomen op hadden genomen. De aloude ballenbak aan beleidsontwikkelingen lijkt weer terug van weggeweest. We beperken ons tot een aantal ontwikkelingen met raakvlakken naar dienstverlening en informatievoorziening die wat Telengy betreft grote impact hebben voor overheden in 2024.

Omgevingswet (Ow)

En dan is het eindelijk zover. De Omgevingswet treedt in werking. Kinderziektes zullen we zeker tegenkomen maar werkendeweg naar een beter integraal stelsel met meer integrale dienstverlening lonkt. In ons Kenniscemtrum Omgevingswet hebben we nog eens de laatste puntjes op de i gezet:

En natuurlijk diverse aandachtspunten rond het omgevingsplan. VNG biedt diverse hulpmiddelen aan:

Wet digitale overheid (Wdo) in gefaseerde uitvoering

De Wdo is een kaderwet en:

 • legt de taken en verantwoordelijkheden vast voor veilige toegang tot de digitale overheid;
 • legt verplichtingen op aan mede-overheden om veilig en betrouwbaar aan te sluiten, en hun dienstverlening in te delen op een betrouwbaarheidsniveau;
 • stelt regels over de bekostiging daarvoor;
 • biedt zekerheden voor burgers en bedrijven;
 • biedt uitgangspunten voor informatiebeveiliging en de verwerking van persoonsgegevens.

De Eerste Kamer heeft de Wdo op 21 maart 2023 aangenomen. De wet is op 1 juli 2023 gefaseerd in werking getreden. De techniek (ICT) en de organisatie achter het stelsel Toegang zijn naar verwachting in 2024 klaar. Dat betekent dat het stelsel toegankelijk is voor dienstverleners en dat inlogmiddelen erkend kunnen worden. Alle dienstverleners sluiten in de komende 3 jaar aan op het stelsel. Het is de bedoeling dat alle overheidsorganisaties in de tweede helft van 2026 op het nieuwe stelsel over zijn. Meer informatie.

Single digital gateway (Sdg) Annex II nog in ontwikkeling

De Single digital gateway (Europese verordening) heeft impact op de huidige dienstverlening van gemeenten. De verordening vereist om een deel van de huidige informatie en diensten in een andere taal aan te bieden. Uitgangspunt is dat als een procedure beschikbaar is voor een burger of ondernemer van een lidstaat, deze ook toegankelijk moet zijn voor gebruikers uit andere lidstaten. Deze informatie moet vervolgens worden aangeleverd aan het Europese portaal.

 • Webpagina’s over producten en procedures van gemeenten, provincies en waterschappen moeten in december 2022 voldoen aan de eisen van de Sdg-verordening en zijn aangemeld bij Your Europe.
 • De tweede stap van Single digital gateway (Annex II) is dat EU-burgers en bedrijven toegang hebben tot online procedures. Ook krijgen burgers en bedrijven het recht om overheden toestemming te geven om onderling digitaal bewijsstukken uit te wisselen. Bepaalde procedures moeten online kunnen worden doorlopen; in specifieke gevallen en op verzoek van de gebruiker met uitwisseling van gegevens via het Once Only Principe. Voor gemeenten zijn dit: aanvraag van bewijs van registratie van een geboorte, aanvraag van bewijs van verblijf en registratie van adreswijziging. Ondernemers moeten eind 2023 bij de gemeente online een bedrijfsactiviteit kunnen starten, uitoefenen, wijzigen en beëindigen. Helaas is het overheid en bedrijfsleven niet gelukt om hier een collectieve oplossing voor te creëren. De VNG wil een hackathon organiseren in 2024 met als doel om met gemeenten en bedrijfsleven te werken aan digitale formulieren, die voldoen aan de Sdg-verordening. Meer informatie.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) per 1 juli 2024

Passende ondersteuning voor burgers bij de dienstverlening is waarschijnlijk al goed op orde bij de gemeente. Mocht dat niet het geval zijn, dan is het goed om alsnog te voldoen aan de zorgplicht die sinds 1 januari 2024 van kracht is.

Daarnaast zal de gemeente voor 1 juli via een aanwijzingsbesluit inzichtelijk maken welke digitale kanalen voor welke producten en diensten toegankelijk zijn. De VNG heeft een model aanwijzingsbesluit vastgesteld, deze is beschikbaar via het VNG-forum.

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen.  Daarnaast verbetert de rechtspositie in het digitale contact met de overheid. De mogelijkheid om per post met de overheid te communiceren blijft; de Algemene wet bestuursrecht geeft burgers en bedrijven de keuze tussen de papieren of de digitale weg. Een handige handreiking is beschikbaar.

Wet open overheid (Woo)

Sinds mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden en gemeenten zullen aan de implementatie de komende jaren nog veel werk hebben. De passieve openbaarmaking bij gemeenten lijkt voor een deel behoorlijk op orde, actieve openbaarmaking en het op orde krijgen van de informatiehuishouding zijn de uitdagingen voor de komende jaren. Verplichtingen per 1 mei 2022:

 • Bestuursorganen moeten een of meer contactperso(o)n(en) aanwijzen bij wie iedereen terecht kan met vragen over de beschikbaarheid van overheidsinformatie.
 • De termijn voor het afhandelen van een Woo-verzoek wordt maximaal 4 weken, met een mogelijke verlenging van 2 weken.
 • Ook documenten met persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren moeten in geanonimiseerde vorm worden betrokken.
 • Een Woo-verzoek moet elektronisch kunnen worden ingediend.
 • Bestuursorganen moeten maatregelen treffen om de duurzame toegankelijkheid van digitale documenten te borgen als randvoorwaarde om uitvoering te geven aan openbaarheid.
 • Er geldt een inspanningsverplichting om informatie over beleid actief openbaar te maken (art. 3.1 Woo, oude art. 8 Wob). De actieve openbaarmaking van documenten behorende tot 11 informatiecategorieën loopt via het register Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) en een eigen omgeving. Zie ook ‘Wat te doen met de Woo nu PLOOI vertraagd is?’.

Besluit digitale toegankelijkheid overheid (Bdto)

Het Bdto biedt waarborgen voor de toegankelijkheid van websites, mobiele applicaties en intra- en extranetten voor mensen met een visuele, auditieve of cognitieve beperking. De overheid wil dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving omdat we in onze samenleving kun je bijna niet meer zonder het internet en computers. Daarom moeten websites en mobiele apps van overheidsinstanties toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking zoals blind, slechtziend of kleurenblind, doof of slechthorend, motorisch beperkt of zwakbegaafd, autistisch of laaggeletterd. Dat bereik je door de internationale standaard voor toegankelijkheid toe te passen.

 • Overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.
 • Overheden borgen een goede toegankelijkheid van hun website door diverse maatregelen binnen de (dagelijkse) processen.
 • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten.
 • Kennis medewerkers: medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Zie ook ‘Samen maken we Nederland (digitaal) toegankelijker!’.

Benut de mogelijkheden Wams in 2024!

Ondanks de door veel gemeenten gedragen oproep van de VNG om het wetsvoorstel Wams (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein) niet te vertragen, is het voorstel na de val van het kabinet in september 2023 controversieel verklaard door de Tweede Kamer. Dit betekent dat de wet pas bij een nieuw kabinet wordt behandeld in het parlement. Ontzettend jammer dat gemeenten hier op moeten wachten! Er is al genoeg te doen voordat de wet in werking treedt. Meer informatie.

Artificiële Intelligentie (AI)

Nog volop in ontwikkeling maar nu al niet meer weg te denken. Met nog tal van vragen over het gebruik door overheden heeft Telengy afgelopen jaar alvast wat mogelijkheden in kaart gebracht:

Datagedreven werken

Ook in 2024 zal datagedreven werken speerpunt zijn bij vele gemeenten. Niet alleen bij de bekostiging in het sociaal domein of rond dienstverlening, ook de Omgevingswet vraagt om inventariseren, analyseren, presenteren en duiden van data. Waar op te letten, is terug te lezen via:

Algoritmeregister voor de overheid

Algoritmes.overheid.nl is het centrale algoritmeregister voor de Nederlandse overheid. Hier worden door overheden gepubliceerde gegevens over hun algoritmes op één plek doorzoekbaar voor iedereen. Een aantal overheidsorganisaties heeft op dit moment al algoritmes gepubliceerd in het algoritmeregister. Het doel is om alle overheidsorganisaties met relevante algoritmes aangesloten te hebben. Uiteindelijk zal registratie ook wettelijk verplicht worden. Lees ook ‘Expeditie Algoritmes’ en ‘Wat kunnen we nu al doen?’.

Europese digitale wetgeving/Digital Decade

De impact van de bestaande en nieuwe digitale Europese wetten op de uitvoering van gemeenten is groot. Het aantal nieuwe wetten is dusdanig dat er een strategie nodig is op lokaal niveau waarin integraal gekeken wordt naar de digitale infrastructuur, beleidsdomeinen en organisatie. Volgens de geldende Europese planning moeten alle wetten eind 2026 geïmplementeerd zijn. Bij de implementatie zijn er ook een aantal belangrijke randvoorwaarden waar een gemeente afhankelijk is van de beschikbaarheid van landelijke voorzieningen (zoals digitale identiteit en/of kernregistraties). Dit vraagt daarom om een interbestuurlijke strategie waarin helder is welke voorzieningen op EU, nationaal, regionaal en lokaal niveau beschikbaar komen. Lees ook de analyse van de VNG.

En voor het geval het er in 2023 niet van gekomen is…

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter ter Telgte, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 46 72 42 05 of via e-mail: p.t.telgte@telengy.nl.

Top 3 adviezen Toepasbare Regels voor inwerkingtreding Omgevingswet

Lees het gehele artikel

Het is bijna het einde van het jaar en dan is het weer tijd om lijstjes op te stellen! Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wil ik een lijst presenteren met top 3 adviezen voor Toepasbare Regels. Deze adviezen zijn gebaseerd op situaties die ik nu als regelanalist, werkzaam voor meerdere gemeenten, tegenkom.

Kim Yen KIm, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur  beschrijft  Top 3 adviezen Toepasbare Regels voor inwerkingtreding Omgevingswet.

Grip op het omgevingsplan vraagt om een multidisciplinaire aanpak

Lees het gehele artikel

Met de komst van de Omgevingswet staan gemeenten voor een integrale opgave. Het omgevingsplan is een ander instrument dan het bestemmingsplan en reikt ook veel verder. Het bevat regels over de fysieke leefomgeving voor het hele ambtsgebied (of delen daarvan), terwijl het bestemmingsplan de focus legt op de planologische aspecten van een locatie. In tegenstelling tot een bestemmingsplan wordt bij een gemiddelde gemeente parallel gewerkt aan verschillende wijzigingen van één omgevingsplan. Elk van deze wijzigingen werkt weer door in de volgende wijziging van het omgevingsplan. Dit wordt ook wel het ‘samenloop’ vraagstuk genoemd, want: hoe hou je als gemeente grip op deze wijzigingen, hoe stem je de wijzigingen van regels op elkaar af en hoe zorg je ervoor dat het een juridisch geldend geheel wordt.

Gewijzigde plaatsnamen in Noardeast-Fryslân

Lees het gehele artikel

Verschillende dorpen uit de gemeente Noardeast-Fryslân kregen afgelopen jaarwisseling een nieuwe plaatsnaam die aansluit bij de Friese taal. Dit was een initiatief van de FNP (Fryske Nasjonale Partij). De plaatsnaam ‘Kollumerzwaag’ is bijvoorbeeld ‘Kollumersweach’ geworden en de plaats ‘Oostrum’ heet nu ‘Eastrum’. Van de 53 plaatsnamen werden er 22 gewijzigd. Herhaaldelijk waren de kosten van deze wijziging een onderwerp van gesprek. Wat gebeurt er bij het wijzigen van een plaatsnaam? Wat kost het nog meer dan de nieuwe bebording? 

Toegenomen complexiteit

Tijdens de initiatiefase van het project werd er gezocht naar een geschikte werkwijze. Dit bleek lastig te zijn, omdat het wijzigen van plaatsnamen niet iets is wat regelmatig voorkomt. Met het huidige stelsel van basisregistraties is de complexiteit toegenomen en waren de eerder toegepaste oplossingen, zoals herindelingsscenario’s en externe conversies, niet toepasbaar op de situatie van Noardeast-Fryslân. Dit dwong ons om het wiel uit te vinden. 

Gevolgen voor 25 applicaties

Een buitenstaander denkt dat het wijzigen van een plaatsnaam niet meer is dan het aanpassen van bebording. Helaas zijn we er niet zo makkelijk mee weg gekomen. De grootste uitdaging zat met name in het wijzigen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Om dit iets praktischer te laten klinken: De nieuwe plaatsnamen moeten doorgevoerd worden binnen alle gemeentelijke applicaties die gebruik maken van adressen. Dat zijn er nog aardig wat, dit aantal kwam neer op 25 applicaties. Na het onderzoekswerk zijn er drie categorieën tot stand gekomen: 

 • Categorie 1: Applicaties waar de plaatsnamen via het DDS-berichtenverkeer (Centric Datadistributie Systeem) gewijzigd worden.
 • Categorie 2: Applicaties waar de plaatsnamen door de leverancier aangepast moeten worden.
 • Categorie 3: Applicaties waar de plaatsnamen in het eigen beheer gewijzigd worden.  

Het merendeel van de applicaties viel in categorie 1. Voornamelijk bestond deze categorie uit grote gemeentelijke applicaties waar veel in gemuteerd werd. Het wijzigen van de applicaties via het DDS-berichtenverkeer kostte veel tijd en was daarom de grootste kostenpost.  

Meerdere testtrajecten

Om de gegevens binnen de applicaties te kunnen wijzigen via het DDS-berichtenverkeer moest er flink wat getest worden. In eerste instantie stond er maar één testtraject gepland, maar de vork zat toch complexer in de steel; uiteindelijk werden het drie testtrajecten. Deze drie testmomenten waren verspreid over vijf maanden en duurde soms meerdere dagen. Een grote groep mensen van verschillende disciplines waren bij dit proces betrokken. Ook wethouders Aant Jelle Soepboer en Bert Koonstra, beide van de FNP, kwamen regelmatig langs om te kijken hoe de (Friese) vlag erbij hing.  

Wij waren erg blij met de drie testtrajecten. Deze waren ook hard nodig aangezien we bij elke test unieke obstakels tegenkwamen. De tweede test liep zelfs spaak omdat we tegen problemen aanliepen waar we op dat moment niet uit konden komen. Na een hoop gepuzzel wisten we gelukkig voor alle problemen weer oplossingen te vinden. Dit zorgde ervoor dat het doorvoeren van de wijziging rond de jaarwisseling bijzonder soepel verliep. Het ging zelfs zo soepel waardoor ik mezelf begon af te vragen of we niet iets over het hoofd zagen; dit was gelukkig niet het geval. 

Op tijd en binnen budget

Het kostte aardig wat tijd, geld en middelen om voor elk gat een spijker te weten. Dit resulteerde uiteindelijk in een (bijna) vlekkeloze doorvoering rond de jaarwisseling. Maar ik wil er ook even bij vermelden dat we, dankzij ons geweldige team, ruim € 26.000 minder hebben uitgegeven dan dat we oorspronkelijk hadden begroot. 

Bedankt Harold Bijmolt, Ronald Sluiter, Aukje Dijkstra, Anne Brouwer, Noardeast-Fryslân, Centric, RvIG en SSC Leeuwarden voor de fantastische samenwerking.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ilse Verbruggen, adviseur bij Telengy, i.verbruggen@telengy.nl.

 

 

 

 

 

Is functioneel beheer er klaar voor?

Lees het gehele artikel

Nu de inwerkingtreding per 1 januari 2024 er echt van gaat komen, is het ‘alle hens aan dek’. Zijn alle systemen ingericht en op orde zodat binnen de organisatie en in de keten uitgebreid geoefend kan worden? Een cruciale rol in deze oefenperiode én na inwerkingtreding is functioneel beheer. In de afgelopen periode heeft het Kenniscentrum daar de nodige aandacht aan besteed. Als opfrisser nogmaals de nodige aandachtspunten en tips: Is functioneel beheer er klaar voor?

Even voorstellen… Tijmen de Graaf

Lees het gehele artikel

Per 1 februari mag ik mezelf met trots onderdeel van Telengy noemen. Telengy is op mijn pad gekomen via mijn traineeship bij Young Colfield. Na het eerste gesprek met Roel Ottens werd ik direct enthousiast om met mijn IT-achtergrond betekenisvol te kunnen zijn in de publieke sector. Ik ben Tijmen de Graaf en ik streef om met kritisch denken tot positieve en menselijke oplossingen te komen waarbij geen wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

Op mijn 27ste behaalde ik mijn bachelor informatiekunde aan de Universiteit Utrecht. Mijn leeftijd verraadt meteen dat ik niet het standaard pad heb bewandeld. Na een periode van flinke tegenslagen, was ik enorm trots op mezelf dat ik me daar doorheen wist te slaan en mijn studie succesvol wist af te ronden. Diezelfde motivatie en inspanning wilde ik direct inzetten voor mijn professionele loopbaan. Ik ging op zoek naar een traineeship om mezelf een kickstart te geven en kwam via Young Colfield bij Telengy terecht.

In de afgelopen jaren ben ik via mijn bijbaan als allround IT-specialist en via vrijwilligerswerk vaak bij mensen achter de deur gekomen. Of dat nou de deur van hun huis of verzorgingshuiskamer was, ik kreeg een kijkje hoe divers het leven door iedereen ingevuld wordt en welke mogelijkheden ze daarvoor hebben. Het heeft bij mij een diep verlangen bevestigd dat ik me graag maatschappelijk in wil zetten. Bij Telengy weet ik dat ik de kans krijg om op verschillende domeinen binnen de publieke sector een significante maatschappelijke bijdrage kan leveren.

Vanuit huis uit ben ik altijd degene geweest die mijn omgeving helpt met alle zaken rondom IT. Niet enkel door alleen problemen voor iemand op te lossen, maar ze juist enthousiast proberen te maken om zelf meer over het product te leren. Mijn doel is dan om de persoon te overtuigen extra tijd samen met mij te besteden om meer over de techniek te leren, zodat die vervolgens in staat is om beter te begrijpen waarom een probleem zich voordoet. In mijn ervaring levert dit uiteindelijk veel meer op dan dat het initieel kost.

Dat brengt me dan ook direct bij mijn grootste kwaliteit: door creatief denken op gepaste oplossingen komen, waarin de eindgebruiker altijd centraal staat. En ja, door constant de focus te willen leggen op verschillende perspectieven vanuit de eindgebruiker, kan dat je initieel extra tijd kosten. Toch leidt dit in mijn ervaring altijd tot een beter product en tot meer tevredenheid onder de gebruikers. En dat is waar we het uiteindelijk ook voor doen. Dit betekent trouwens niet dat ik enkel gesprekken met gebruikers wil voeren zonder pragmatische aanpak en realistisch resultaat. Ik sluit me namelijk volledig aan bij de Telengy-filosofie van ‘Gewoon doen’ en ben enthousiast om vanaf 1 februari samen gewoon te kunnen doen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tijmen de Graaf, adviseur bij Telengy, t.d.graaf@telengy.nl of 06 36 30 53 91.

 

Wat brengt 2023?

Lees het gehele artikel

De traditie zetten we voort, maar misschien was het beter geweest om de vooruitblik naar het nieuwe jaar anders te noemen: wat nemen we mee uit 2022 naar 2023 en wat brengt 2023 verder nog? Helaas zijn er ook in 2022 thema’s die uitgesteld of vertraagd zijn of onvoldoende tot implementatie gekomen zijn. Bekendste voorbeeld is natuurlijk de inwerkingtreding van de Omgevingswet, maar ook de Wmebv en bijvoorbeeld PLOOI laten op zich wachten.

Toch zijn er ook voor 2023 voldoende interessante ontwikkelingen om op te pakken, naast de overige vertraagde ontwikkelingen. In ieder geval ligt de focus in 2023 voor Telengy ook op de volgende thema’s:

Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 juli 2023 of 1 januari 2024?

Ongeacht de datum van inwerkingtreding Omgevingswet kunnen gemeenten wel werken in de ‘geest van de Omgevingswet’. Wat wel kan:

Wet digitale overheid wacht op besluitvorming…

De wet verankert taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom de voorzieningen voor de generieke digitale infrastructuur (GDI), verplichtingen voor bestuursorganen en aanspraken van burgers en bedrijven. Inwerkingtreding is in afwachting van bespreking in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel met wijziging. Meer informatie.

Single Digital Gateway, volgende fase december 2023

De Single Digital Gateway (Europese verordening) heeft impact op de huidige dienstverlening van gemeenten. De verordening vereist bijvoorbeeld om een deel van de huidige informatie en diensten in een andere taal aan te bieden. Webpagina’s over producten en procedures van gemeenten, provincies en waterschappen moesten in december 2022 voldoen aan eisen SDG-verordening en zijn aangemeld bij Your Europe. Voor december 2023 moeten bepaalde procedures online kunnen worden doorlopen; in specifieke gevallen en op verzoek van de gebruiker met uitwisseling van gegevens via het Once Only Principe. Meer informatie.

Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer per 1 januari 2024?

Burgers en bedrijven krijgen met dit voorstel meer mogelijkheden om via digitale kanalen met de overheid in contact te treden waarbij de keuze tussen het volgen van de elektronische of de papieren weg blijft bestaan. Een Eerste Kamer-commissie heeft de wet op 13 december 2022 behandeld. Het wachten is op plenaire behandeling en afkondiging van de wet. Verwachte inwerkingtreding in 2024. Meer informatie.

Modernisering Archiefwet wacht op behandeling in beide Kamers

Omdat de huidige wetgeving zich vooral op papier richt, wordt de Archiefwet aangepast aan digitale ontwikkelingen. Zo wordt voortaan zowel papieren als digitale overheidsinformatie duurzaam bewaard. Belangrijkste maatregelen:

 1. De wet gebruikt modernere taal en toelichtingen, zodat de wet beter te begrijpen is.
 2. Overheidsinformatie die we voor altijd willen bewaren, wordt eerder naar een openbaar archief gebracht. Na 10 jaar in plaats van 20 jaar.
 3. In een openbaar archief zijn documenten in principe toegankelijk voor iedereen.
 4. De wet verplicht overheden een archivaris aan te stellen met kennis van zaken, maar schrijft niet langer een specifiek diploma voor.

De Minister heeft de wet in november 2021 aangeboden ter behandeling in de Tweede Kamer, dit heeft nog niet plaatsgevonden. Meer informatie.

En niet te vergeten…

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter ter Telgte, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 46 72 42 05 of via e-mail: p.t.telgte@telengy.nl.

Al aan de slag met Single Digital Gateway?

Lees het gehele artikel

Single Digital Gateway (SDG) is een Europese verordening waaraan alle gemeenten moeten voldoen. De eerste stap is dat gemeenten vanaf december 2022 informatie over producten en diensten moeten ontsluiten via YourEurope.eu. Gemeenten kunnen nu al aan de slag met deze informatie via een centrale voorziening.

Centrale voorziening klaar voor gebruik

U hoeft zelf géén oplossing te regelen voor de eerste fase van de verordening (ontsluiten van informatie per december 2022). De VNG heeft een centrale oplossing gerealiseerd waar de gemeente gebruik van kan maken. De gemeente krijgt toegang tot deze SDG-Invoervoorziening met daarin standaardteksten voor gemeentespecifieke informatie in het Nederlands en Engels. ​Gemeenten moeten deze standaardteksten controleren, aanvullen en publiceren. Het gaat om 82 producten, met een gemiddelde bewerkingstijd van 1 uur per product. U moet de informatie vervolgens zelf blijven onderhouden. Daarnaast voeren gemeenten hun specifieke lokale informatie in zoals contactgegevens, openingstijden en leges. Uw gemeente beheert zelf deze specifieke teksten.

Nog geen toegang?

In juni heeft elke gemeente met een bekend contactpersoon toegang gekregen tot de SDG-Invoervoorziening. Nog geen contactpersoon doorgegeven, dat kan via het formulier op de VNG website. Meer uitleg over de Single Digital Gateway, kijk dan ook eens naar:

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter ter Telgte, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 46 72 42 05 of via e-mail: p.t.telgte@telengy.nl.

Even voorstellen… Ilse Verbruggen

Lees het gehele artikel

Mijn naam is Ilse Verbruggen en ik mag vanaf mei aan de slag bij Telengy. Hiervoor ben ik werkzaam geweest bij een gemeente die als gevolg van een herindeling volop in beweging was. Dit zorgde ervoor dat ik al vrij snel betrokken raakte bij verschillende projectteams. Ik merkte daar dat mijn organisatorische en communicatieve vaardigheden goed tot hun recht kwamen en ik het bovendien leuk vond. Ik haal er namelijk veel voldoening uit wanneer ik structuur kan aanbrengen in een onoverzichtelijke context en informatie kan concretiseren. Na dit inzicht duurde het vervolgens niet lang voordat ik van mijn interesse, mijn ambitie wilde maken.

Ik zou mijzelf omschrijven als een nuchter persoon met een praktische geest. Daarnaast werk ik graag oplossingsgericht en ga uitdagingen niet uit de weg. Als teamlid vind ik het belangrijk om te luisteren naar de behoefte van de ander, dit doe ik zonder de voortgang uit het oog te verliezen.

Telengy sluit aan op mijn behoeftes omdat ontwikkeling hoog in het vaandel staat en de sfeer gemakkelijk en flexibel proeft. Ik kijk er naar uit om mijn kwaliteiten bij jullie in te kunnen zetten!

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ilse Verbruggen, adviseur bij Telengy, i.verbruggen@telengy.nl.

Wat brengt 2022?

Lees het gehele artikel
Het is inmiddels traditie dat we eind van het jaar vooruitkijken naar de ontwikkelingen voor het komende jaar. Een zeker niet uitputtend overzicht laat ook komend jaar een stevige agenda zien. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat diverse landelijke ontwikkelingen voorzien waren in 2021 maar zijn doorgeschoven naar 2022. 

Wet open overheid, inwerkingtreding per 1 mei 2022

De kern van de wet is tweeledig. Ten eerste verplicht de wet overheidsorganisaties documenten in elf categorieën actief openbaar te maken. Ten tweede verplicht de Woo gemeenten om de informatiehuishouding op orde te brengen. Invoering is een meerjarig traject. Meer informatie.

Wijziging Bekendmakingswet, op orde zijn per 1 juli 2022

Op 1 juli 2021 is de wijziging van de Bekendmakingswet in werking getreden. Deze wetswijziging heeft als doelstelling om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. Per 1 juli 2022 dienen organisaties aan diverse voorwaarden te voldoen. Meer informatie.

En natuurlijk de inwerkingtreding Omgevingswet per 1 juli 2022

Komende periode staat vol in het teken van aansluiten op het DSO en oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Een goede planning voor implementatie helpt daarbij. Alle organisaties die bij de invoering van de Omgevingswet betrokken zijn, hebben samen een roadmap opgesteld: Route 2022.

Wet digitale overheid, nu wel per 1 juli 2022?

De wet verankert taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom de voorzieningen voor de generieke digitale infrastructuur (GDI), verplichtingen voor bestuursorganen en aanspraken van burgers en bedrijven. Er wordt gewerkt in tranches; de eerste tranche regelt onder meer de toegang tot digitale dienstverlening van de overheid middels elektronische identificatie/authenticatie, informatieveiligheid en standaarden (eID en hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD). Vragen van de Eerste Kamer bij het wetsvoorstel digitale overheid (WDO) hebben ertoe geleid dat de staatssecretaris van BZK een wetswijziging zal indienen. Met deze zogeheten ‘novelle’ wordt privacybescherming steviger in de wet verankerd, op zijn vroegst in juli 2022.  Meer informatie.

Single Digital Gateway, eerste stap december 2022

De Single Digital Gateway (Europese verordening) heeft impact op de huidige dienstverlening van gemeenten. De verordening vereist bijvoorbeeld om een deel van de huidige informatie en diensten in een andere taal aan te bieden. Uitgangspunt is dat als een procedure beschikbaar is voor een burger of ondernemer van een lidstaat, deze ook toegankelijk moet zijn voor gebruikers uit andere lidstaten. Deze informatie moet vervolgens worden aangeleverd aan het Europese portaal. Webpagina’s over producten en procedures van gemeenten, provincies en waterschappen moeten in december 2022 voldoen aan de eisen van de SDG-verordening en zijn aangemeld bij Your Europe. Een jaar later moeten bepaalde procedures online kunnen worden doorlopen; in specifieke gevallen en op verzoek van de gebruiker met uitwisseling van gegevens via het Once Only Principe. Meer informatie.

Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, mogelijk per 1 januari 2023

Burgers en bedrijven krijgen met dit voorstel meer mogelijkheden om via digitale kanalen met de overheid in contact te treden waarbij de keuze tussen het volgen van de elektronische of de papieren weg blijft bestaan. Meer informatie.

Modernisering Archiefwet, wetgevingsjaar waarschijnlijk 2022

Omdat de huidige wetgeving zich vooral op papier richt, wordt de Archiefwet aangepast aan digitale ontwikkelingen. Zo wordt voortaan zowel papieren als digitale overheidsinformatie duurzaam bewaard. Belangrijkste maatregelen:

 1. De wet gebruikt modernere taal en toelichtingen, zodat de wet beter te begrijpen is.
 2. Overheidsinformatie die we voor altijd willen bewaren, wordt eerder naar een openbaar archief gebracht. Na 10 jaar in plaats van 20 jaar.
 3. In een openbaar archief zijn documenten in principe toegankelijk voor iedereen.
 4. De wet verplicht overheden een archivaris aan te stellen met kennis van zaken, maar schrijft niet langer een specifiek diploma voor.

De Minister heeft de wet in november 2021 aangeboden ter behandeling de Tweede Kamer. Meer informatie

En niet te vergeten…

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter ter Telgte, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 46 72 42 05 of via e-mail: p.t.telgte@telengy.nl.