Auteursarchief: Ger Manders

I-flexibiliteit kan niet zonder structurele aanpak

Lees het gehele artikel

Telengy-adviseur Ger Manders heeft afgelopen half jaar (2 dagen/week) de rol waargenomen van clustermanager I&A bij een gemeente van circa 45.000 inwoners. Het team I&A telt 18 fte en bestaat uit de servicedesk, centrale applicatiebeheerders, systeem- en netwerkbeheerders, enkele i/data-adviseurs en de CISO. De ICT is deels in eigen beheer en applicaties zijn deels SaaS. Er zijn ongeveer 125 applicaties, verdeeld over 60-70 leveranciers. Er wordt niet samengewerkt met andere gemeenten op I&A-gebied.

Naast het waarnemen van de clustermanager heeft Ger zich een goed beeld kunnen vormen van de ‘stand van zaken’ en de ‘gang van zaken’ op het gebied van informatisering. De situatie is herkenbaar bij veel gemeenten. Het gaat zoals het gaat; er zijn geen majeure incidenten of problemen. Alles gaat goed zolang het goed gaat. Het (management van het) I&A-cluster is vooral druk met ‘todays troubles’. Reflectie en een blik op ‘tomorrows business’ komt er dan vaak niet van. Veel gaat op de ‘automatische piloot’. Er is weinig gedocumenteerd en geformaliseerd; nagenoeg alles zit in de hoofden van mensen. Het is uiteraard belangrijk om het vele (vooral operationele) dat goed gaat te koesteren. Maar er moeten ook gericht ontwikkelingen aangepakt worden.

Informatiseringsbeleid 2024-2028

Daarom is aan Telengy in de persoon van Ton de Wit gevraagd om een visie te ontwikkelen voor de informatisering. Informatisering is daarbij breed opgevat; zowel de centrale organisatie van I&A, DIV, privacy en security als ook de decentraal georganiseerde functioneel beheerders. Deze taken bij elkaar vragen dagelijks circa 30 fte inzet (1 op de 15 fte van de hele organisatie).
Op basis van stukken, interviews en eigen observaties is een (praktisch) informatiseringsbeleid 2024-2028 opgesteld. Het I-beleid geeft de ontwikkelrichting op hoofdlijnen aan en biedt een referentiekader voor te maken keuzes en uit te voeren projecten op het gebied van informatisering. Dit is tevens vertaald naar een aantal concrete adviezen en aanbevelingen.

Ontwikkelthema’s

Het kenmerkende van het informatiseringsbeleid is dat het niet zozeer gaat over de inhoudelijke keuzes en concrete projecten (het ‘wat’) maar vooral over ‘hoe’ de organisatie met alle ontwikkelingen omgaat en weloverwogen keuzes maakt en prioriteiten stelt. Ontwikkelthema’s voor de i-organisatie zijn o.a.:

 • Verduidelijk en versterk de i-organisatie: leg taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast, met name van decentraal functioneel beheer en centraal applicatiebeheer; zorg voor meer exposure/profilering; breng de veranderende i-rollen door Saas/outsourcing in beeld.
 • Verbeter de verbinding tussen bestuur, ‘business’ en ‘IT’. Maak duidelijk wat IT kan betekenen voor bestuurlijk/politieke thema’s zoals criminaliteitsbestrijding, armoedeproblematiek, energietransitie en ondermijning.
 • Richt portfoliomanagement in voor informatisering, om nadere invulling te geven aan de ontwikkelthema’s en prioriteiten. Daarmee kan de gemeente de gewaardeerde flexibiliteit en pragmatische aanpak behouden. Tegelijkertijd kan op hoofdlijnen gestuurd worden op de geprioriteerde ontwikkelthema’s. Dit past ook bij de huidige tijd waarin ontwikkelingen steeds sneller gaan en voortdurend weloverwogen keuzes nodig zijn.
 • Richt projectmanagement in voor informatisering, waarbij tevens het advies is om grote meerjarige projecten te splitsen in kleinere (deel)projecten zodat jaarlijks vanuit portfoliomanagement te beoordelen is welke vervolgstap (nog) wenselijk is.
 • Verbeter de financiële processen: expliciteer de inkoopspelregels en de financiële gang van zaken bij implementaties en exploitatie m.b.t. ICT/I&A. Voor een verplichtingenadministratie in, waarmee de ‘forecast’ meer gebaseerd is op feiten in plaats van op onderbuikgevoel.
 • Stel administraties/registers op voor contracten, applicaties, systemen en devices en onderhoud deze.
 • Werk actief aan digitale fitheid, digitale bestuurskracht en digitale weerbaarheid voor de hele organisatie.

Naast flexibiliteit meer structuur

Het mag en kan allemaal wel wat ‘blauwer’ en gestructureerder. Dat is echt nodig om kansen (m.n. e-dienstverlening) te kunnen pakken en risico’s te kunnen beheersen. De ontwikkelthema’s zijn in de steigers gezet. Het is nu aan de organisatie het momentum te pakken en hier invulling aan te geven.

Ook nog vermeldenswaard is dat modellen als het 9-vlaksmodel van Rik Maes en BiSL nog steeds van waarde blijken te zijn om dergelijke vraagstukken bespreekbaar te maken binnen een gemeente.

Meer weten?

Herkent u de situatie? Bent u ook op zoek naar ondersteuning, wilt u advies of begeleiding bij het ontwikkelen/professionaliseren van uw I&A-organisatie of bij het ontwikkelen van i-visie- of beleid?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Ottens, 06 50 43 15 77 of r.ottens@telengy.nl.

‘Portfoliomanagement’: kiezen is geen keuze

Lees het gehele artikel

Telengy-adviseur Ger Manders heeft de afgelopen maanden meegewerkt en richting gegeven aan het I&A-portfolio en aan het portfolioproces van een 100.000+ gemeente. Een vraagstuk dat bij veel gemeenten speelt.

De betreffende gemeente beschikt over een meerjarig informatiebeleidsplan, waarin de ambities en de koers zijn vastgelegd. Alleen nog een kwestie van uitvoeren …

Kiezen moet

De praktijk is weerbarstig. Er zijn meer ambities dan waar de organisatie geld voor heeft en wat het aan kan. Ook de personele (I&A-) capaciteit en het verandervermogen zijn beperkende factoren. Veel projecten die op de kalender staan, worden überhaupt niet gestart of lopen vertraging op. Doelen worden niet (tijdig) gerealiseerd. Frustraties in ‘de business’ én bij I&A zijn het gevolg. De hectiek van alle dag neemt (te) veel I&A-capaciteiten in beslag. Regulier werk wint altijd van projecten!. I&A voelt zich de ‘gebeten hond’. Organisatieonderdelen gaan buiten I&A om of benaderen ICT’ers rechtstreeks en wijzen op het belang van ‘hun’ project. Een situatie die om een ‘ingreep’ vraagt. Centrale regie is nodig. Kiezen is geen keuze: kiezen moet.

Portfolio in kaart brengen

Het dilemma is met de directie besproken. Van daaruit is besloten om I&A-portfoliomanagement in te richten, dat moet gaan helpen om grip te krijgen op dit vraagstuk. Hoe kunnen we zorgen dat we – bezien vanuit het overall belang van de gemeente – de goede dingen gaan doen, de financiële middelen aan de juiste projecten besteden en die ook realiseren met de schaarste aan (I&A-)medewerkers. Daartoe is een portfolioteam geformeerd, onder leiding van de onlangs benoemde portfoliomanager. Dat team heeft alle (lopende en nieuwe) I&A-initiatieven in kaart gebracht, gecategoriseerd, gewogen en geprioriteerd en heeft dat vervolgens door een vertegenwoordiging van de business en de directie laten vaststellen.

Prioritering voor realisme in uitvoering

Er zijn door de i-adviseurs circa100 I&A-initiatieven opgehaald en onderverdeeld naar:

 1. Wettelijk verplicht
 2. Noodzakelijk voor continuïteit ICT voorziening
 3. Nodig voor realisatie van college/directie-besluiten
 4. Behoefte vanuit het eigen organisatieonderdeel

Vervolgens is een ‘ranking’ opgesteld naar urgentie en uitvoerbaarheid. Dit wegingskader is eerder door de directie bekrachtigd. Het wegen en prioriteren geschiedt deels toch op basis van buikgevoel. Het blijkt geen mathematische exercitie te zijn. De uitkomst ‘steekt’ degenen van wie het project op een wachtlijst komt. Realisme in de uitvoeringskracht is evenwel van belang. Verwachtingen worden aan de voorkant gemanaged.

Proces onder de loep

Naast het in beeld brengen van het I&A-portfolio voor de komende vier kwartalen is parallel daaraan het proces van portfoliomanagement in beeld gebracht en afgestemd met management en businessvertegenwoordigers. De stappen in het proces zijn beschreven om van een I&A-initiatief tot een opgave en vervolgens tot een project te komen. Actoren per processtap zijn benoemd en termijnen zijn aangegeven. Dit moet o.a. willekeur gaan voorkomen en ook toewerken van een eenmalige ophaalactie (zoals nu nog gebeurt) naar het kunnen indienen van een I&A-initiatief op elk moment. Per kwartaal stelt de directie – op voordracht van de portfoliomanager – het (herijkte) I&A- portfolio vast voor de komende vier kwartalen. Dit geeft duidelijkheid binnen zowel de business als binnen I&A. Ook al is niet iedereen, bezien vanuit het eigen belang blij met de uitkomsten.

Geen ‘kop van Jut’

De komende tijd moet een aantal zaken nog verder ontwikkeld worden. Er is meer acceptatie over en weer nodig voor deze nieuwe werkwijze, tussen de vakafdelingen en I&A (business & IT Alignment). Ook moet voorkomen worden dat de portfoliomanager ‘kop van Jut’ wordt, door een juiste afbakening van diens rol (in relatie tot de project- en resourcesmanagers). Verder behoeft het werken met het wegings- en prioriteringskader verbetering en wordt nagedacht over mogelijke instrumenten voor portfoliomanagement.

Meer weten?

Eerder verschenen artikelen over portfoliomanagement zijn:

Herkent u de situatie? Wilt u ook advies of begeleiding bij het inrichten van het portfoliomanagement(proces)?  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Ottens, 06 50 43 15 77 of r.ottens@telengy.nl.

Governance bij ICT-samenwerking, vanzelfsprekend, toch?

Lees het gehele artikel

Telengy-adviseur Ger Manders heeft afgelopen jaar bij een ICT-samenwerkingsverband een impuls gegeven aan het verbeteren van de governance van die ICT-samenwerking. Het team I&A van een middelgrote gemeente verzorgt niet alleen de ICT voor de eigen gemeente, maar ook voor vier buurgemeenten. Samen hebben de vijf gemeenten plm. 115.000 inwoners. Dat gaat al enkele jaren overwegend voldoende. Toch ontstond behoefte aan het meer expliciet zaken met elkaar regelen, om daarmee een beter fundament te krijgen voor de samenwerking in de toekomst.

Governance

De term governance wordt vaak gebruikt zonder dat er met elkaar over wordt gesproken wat we daar dan precies onder verstaan. In dit traject hebben we met elkaar de volgende omschrijving (van het ministerie van Financiën) geadopteerd: Governance is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op efficiënte en effectieve realisatie van doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.

Governance binnen een samenwerkingsverband is vooral een werkwoord, het vraagt inspanningen van elk van de deelnemers in die samenwerking.

The profit is in the process itself

Met vertegenwoordigers (hoofden bedrijfsvoering en informatiemanagers) van elk van de vijf gemeenten is om te beginnen in kaart gebracht wat er allemaal aanwezig is ten aanzien van governance en waar vanuit elk van de deelnemers behoefte is aan verbetering. Dit is met elkaar – onder regie van Ger – vastgelegd in een verbeterplan. Dat is in maart 2020 met elkaar vastgesteld als marsroute. Dat verbeterplan omvat 22 verbeteracties, allemaal optimalisatieslagen binnen de huidige samenwerkingsconstructie. Verbeteracties, zoals het herijken van de DVO’s, afspraken maken over periodieke verantwoordingsrapportages, het kostenverdeelmodel, een RACI-tabel met daarin vastgelegd wie welke rol vervult in de governanceprocessen, eigendomsverhoudingen en aansprakelijkheden en een PDC. In het plan is aan elke verbeteractie een eigenaar gekoppeld van één van de vijf deelnemers. Vervolgens zijn we daar drie kwartalen mee aan de slag gegaan en zijn er de nodige stappen gezet. Door de deelnemers werd dit traject als ‘fraai en taai’ ervaren: er zijn goede producten opgeleverd, maar is het lastig om dit te combineren met het dagelijks werk, zeker in een tijd die door Coronamaatregelen wordt gedomineerd. In ‘opzet’ is er nu een adequaat ‘governanceinstrumentarium’ gerealiseerd. In 2021 wordt dit verder in praktijk gebracht.

Aanjager en adviseur

Ger heeft in deze opdracht nauw samen gewerkt met de door de vijf deelnemers afgevaardigde opdrachtgever. Afwisselend hebben zij de rol vervuld van aanjager, projectbewaker en adviseur, o.a. door de verschillende op te leveren documenten te reviewen en door de plm. 10 (digitale) werkbijeenkomsten voor te bereiden en daarvan verslag te doen. De toegevoegde waarde van Ger kwam met name tot uiting in zijn rol als adviseur mede dankzij zijn brede ervaring in andere samenwerkingsverbanden.

Samenwerken bestaat uiteraard niet alleen uit governance met overeenkomsten, procedures en afspraken. De relatie tussen (de vertegenwoordigers van) de deelnemers heeft ook een grote impact op een succesvolle samenwerking. Het traject om met elkaar het governancevraagstuk op te pakken heeft die relatie geïntensiveerd en is een onderdeel van de ontwikkeling.

Hoe verder?

De huidige samenwerking omvat ‘alleen’ ICT-hosting en er is geen sprake van een speciale juridische vorm van de samenwerking. De leverende gemeente heeft met elke deelnemer een aparte DVO. De volgende vraag die nu aan de orde is of de ICT-dienstverlening wordt verbreed en of de huidige organisatievorm daar de meeste geschikte voor is.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Telengy-adviseur Ger Manders,
06 29 52 73 40, g.manders@telengy.nl.

Informatiemanager Woudenberg: tijdelijk dé spil

Applicatielandschap in kaart brengen bij de gemeente Woudenberg
Lees het gehele artikel

De afgelopen maanden werkte Ger Manders als waarnemend informatiemanager bij de gemeente Woudenberg (13.000 inwoners). Hier werken ongeveer 90 medewerkers. De harde ICT is ondergebracht bij de gemeente Veenendaal.

De informatiemanager was vertrokken en de wens van de organisatie was om deze functie opnieuw structureel in te vullen. Helaas was de werving en selectie niet ineens succesvol. De gemeente ging daarom voor tijdelijke invulling van de rol van informatiemanager. De opdracht was om ervoor te zorgen dat actuele ontwikkelingen en projecten doorgang konden vinden en om enkele zaken ter verbetering op te pakken. Binnen de gemeente Woudenberg is de informatiemanager echt dé spil in alles wat met informatievoorziening/ICT te maken heeft. Geen bezetting op deze positie is daarom voor Woudenberg ondenkbaar.

Tijdens de periode bij de gemeente Woudenberg heeft Ger drie projecten uitgevoerd:

Omgevingswet

Omgevingswet-ready

Er is in beeld gebracht wat er op het vlak van informatievoorziening nodig is om invulling te kunnen geven aan de Omgevingswet per 1-1-2021. Door gesprekken te voeren met belanghebbenden, inventarisaties uit te voeren, deel te nemen aan de projectgroep Omgevingswet en gebruik te maken van het materiaal van VNG Realisatie. Aan de orde komen bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe software(modules) om aan te kunnen sluiten op het DSO, het zaakgericht werken én het verbeteren van de kwaliteit van de relevante basisregistraties door het verder ontwikkelen van het gegevensmanagement.

Applicatielandschap in kaart als Informatiemanager bij gemeente Woudenberg

Applicatielandschap

Een ander belangrijk element is het in beeld brengen van het volledige applicatielandschap en welke financiële verplichtingen dit met zich meebrengt richting de 65 softwareleveranciers waarmee de gemeente Woudenberg zaken doet. U kunt zich voorstellen dat een integraal overzicht van de ICT-financiën (zowel investeringen als exploitatie) voor de najaarsnota 2019 en de begroting 2020-2023 dan ongelofelijk handig is. Hiermee heeft de budgethouder een extra instrument in handen om financieel ‘in control’ te zijn.

Zaakgericht werken

Daarnaast is Ger betrokken geweest bij het project zaakgericht werken, waarbij Woudenberg overgaat van Verseon (van Circle), via Suite4Zaken (van Centric) naar JOIN Zaak & document (van Decos, de nieuwe strategische partner van Centric voor zaakgericht werken).

Structurele invulling

Een ander aspect was het inregelen van de managementinformatie ten behoeve van de Monitor Sociaal Domein en de afstemming van projecten en samenwerking met ICT Veenendaal. Hiermee was de voortgang van deze 3 projecten de afgelopen maanden gewaarborgd en goed overdraagbaar voor de toekomstige informatiemanager. Per 1 november heeft de gemeente Woudenberg gelukkig weer een informatiemanager in dienst, waarmee dé spil informatievoorziening weer structureel is ingevuld.

Meer weten?

Zoekt u ook tijdelijke bezetting op de rol van informatieadviseur/-manager of teamleider informatievoorziening? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ger Manders, via tel. nr. 06 29 52 73 40 of via e-mail: g.manders@telengy.nl.

Kennisplatform november: ‘Energietransitie: een praktisch participatie experiment’

Lees het gehele artikel

Op 28-29 november 2019 vindt er (bij gemeente Leudal) weer een bijeenkomst plaats van het Kennisplatform Organisatieontwikkeling. Het thema luidt: ‘Energietransitie: een praktisch participatie experiment’.

Het verdrag van Kyoto 1997, het klimaatakkoord van Parijs 2015. Ver van mijn bed? Regeringsplannen Nederland. Welke rol/verplichting heeft de gemeente per 2030? Hoe doe je dit? Wát is eigenlijk precies het vraagstuk en hoe baken je dat af? Dan de vraag: hoe krijg je iedereen (nou ja, iedereen …) mee? Het is een maatschappelijk experiment van een ongekende omvang en impact. Een experiment, vooral samen met de samenleving. Een politiek en maatschappelijk zeer gevoelig thema.

Het zijn dit soort kwesties/dilemma’s die we in de drie dagdelen op een praktische en interactieve met elkaar onderzoeken en gaan ervaren. Daarmee worden we hopelijk van nieuwe inzichten voorzien of we krijgen juist de bevestiging dat we ‘op de goede weg’ zijn.

Geen algemene, afstandelijke, beschouwende eenrichtingspresentaties, nee, live! Zelf mee doen, in een klein gezelschap. Intense sessies, met veel interactie. En praktisch van aard. Het echte verhaal! Geen opsmuk. Niet persé shining stories, maar de ups én downs, de hobbels én de successen.

Op donderdag delen de gemeenten Leudal en Bronckhorst hun ervaringen hoe ze met dit vraagstuk omgaan en op vrijdagmorgen krijgen we een presentatie van coöperatie Zuidenwind en bezoeken we een windmolen.

Deze 3 dagdelen zijn niet alleen interessant voor degenen die een directe rol hebben in het vraagstuk van de energietransitie. Dit kennisplatform gaat vooral over participatie, binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Relevant voor velen, zowel in het ruimtelijk, economisch, maatschappelijk als sociaal domein.

Dit is dé gelegenheid om samen met een collega een ‘boost’ te geven aan de aanpak van de energietransitie in je gemeente of aan een ander maatschappelijk vraagstuk.

Het programma start op donderdag 28 november om 12.30 uur met een lunch en eindigt op de vrijdag met een lunch. Voor het diner en de overnachting zorgt Stanton Hotel Chateau de Raay in Baarlo.

Meer weten?

Als u geïnteresseerd bent in de bijeenkomst van 28-29 november of u heeft nog een vraag of opmerking, neemt u dan contact op met Ger Manders. Ook als u in algemene zin nog wat meer achtergrondinformatie wil, staat Ger u graag te woord. U kunt Ger bereiken via 06 29 52 73 40 of via g.manders@telengy.nl.


Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers, samen met collega’s van andere gemeenten, geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. De onderwerpen die in het kennisplatform worden behandeld zijn allemaal actueel, maar bovendien door de deelnemers zelf gekozen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt maximaal 15. Hierdoor is de interactie met de sprekers/inleiders en met de deelnemers onderling gegarandeerd. Het doel is het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

De organisatie en coördinatie is in handen van gemeenteadviseur Ger Manders. Elke bijeenkomst bestaat uit drie dagdelen op donderdagmiddag – en -avond en vrijdagochtend. De bijeenkomst begint en eindigt met een gezamenlijke lunch. De gemaakte kosten worden over de deelnemers verdeeld. Aan de afgelopen bijeenkomsten namen steeds 10-15 gemeentemanagers deel, waardoor de kosten tussen de € 300,- en € 450,- per bijeenkomst bedroegen. De kosten worden gemaakt voor de beloning voor de sprekers, de organisatie, de hotelovernachting, lunches/diner en de (hotel)bar.


Informatievoorziening Heerlen naar een hoger plan

Lees het gehele artikel

De afgelopen 2 jaar werkte Telengy-adviseur Ger Manders nagenoeg fulltime als waarnemend afdelingshoofd Informatiemanagement (IM) bij de gemeente Heerlen. 

Bij gemeente Heerlen werken ongeveer 1100 medewerkers. De afdeling IM telt 50 fte, verdeeld over 3 bureaus: het gecentraliseerd functioneel beheer, documentaire informatievoorziening en beleid & projecten. De harde ICT heeft Heerlen ondergebracht bij Parkstad-IT. 

De opdracht

De opdracht voor Ger was enerzijds om dagelijks leiding te geven aan de afdeling en de lopende projecten én om een visie/plan uit te werken om de informatievoorziening (IV) binnen de gemeente de komende jaren naar een hoger plan te brengen. Een belangrijk aspect van de dagelijkse gang van zaken was het versterken van de relatie tussen de vakafdelingen en de afdeling IM. Eind 2017 zijn informatie-adviseurs geïntroduceerd die met één been in de vakafdeling staan en met één been in de informatievoorziening en ICT. Met andere woorden: zij moeten de brug slaan en zorgdragen voor ‘business and IT alignment’. Ook in het MT is IV regelmatig geagendeerd. Het is overigens geen eenvoudige opgave om elkaar daarin goed te verstaan en te begrijpen. 

Projectenkalender

Een andere uitdaging was om alle IV– en ICTprojecten te managen. Meerdere tientallen projecten stonden in de steigers, liepen of naderden hun afronding. Op basis hiervan is het proces van portfoliomanagement ingericht en wordt er sinds begin 2018 met een projectenkalender gewerkt. Zo krijgt de gemeente steeds meer grip op de projecten, hun samenhang en ook op de investeringen en exploitatiekosten die er mee gemoeid zijn. Eén van die projecten is het zaakgericht werken. Daarnaast bevat de projectenkalender de aanschaf van een nieuw financieel systeem, een nieuw servicemanagementsysteem en de informatievoorziening Omgevingswet, om er maar enkele te noemen. 

Informatiebeveiliging en privacy

Ook is in 2018 binnen de afdeling IM met name aandacht besteed aan informatieveiligheid en privacy. De formatie op beide terreinen is fors uitgebreid en er zijn contactpersonen Informatieveiligheid & Privacy aangesteld binnen elke afdeling. Dat bleek trouwens nog geen sinecure; het aantrekken van nieuwe medewerkers was lastig, en het is duidelijk dat de BIG/BIO en AVG de arbeidsmarkt behoorlijk onder druk zetten. 

De aandacht vanuit de organisatie voor informatievoorziening en de afdeling IM had de afgelopen jaren te lijden gehad vanwege de destijds aan te komen herindeling met de gemeente Landgraaf, per januari 2019. Noodzakelijke verbeteringen zijn vaker doorgeschoven, want… we gaan herindelen. Zoals wellicht bekend, is deze herindeling eind 2017 stopgezet door de ministerraad. 

Reorganisatie

Dat was voor de gemeente aanleiding om uitgestelde verbeteringen ter hand te nemen. In de loop van 2018 is een grootscheepse reorganisatie in gang gezet. Van 14 afdelingen naar 6 domeinen, minder leidinggevenden en een versterking van met name de financiële en de informatiefunctie. Zo is een visie op informatisering ontwikkeld voor de komende 3 jaar, met concrete beoogde resultaten. Ook is antwoord gegeven op de vraag: waar staan we over 3 jaar? Daarnaast is de verbinding gezocht met de maatschappelijke en organisatorische vraagstukken van de gemeente en met op handen zijnde ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Hierdoor is tevens een 3-jaars personeelsplan informatisering opgesteld. Dit personeelsplan betekent zowel een behoorlijke capaciteitsuitbreiding (o.a. BI-specialisme) als een ontwikkeling van enkele kennisgebieden (waaronder DIV). Voor het overgrote deel heeft deze personele invulling per afgelopen 1 julide datum dat de nieuwe organisatie live gingvorm gekregen. 

Door bovenstaande ontwikkelingen en acties staat informatievoorziening binnen de gemeente nadrukkelijker op de kaart. De organisatie er klaar voor, maar … er is ook nog veel te doen. 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ger Manders adviseur/interim manager bij Telengy, via tel. nr. 06 29 52 73 40 of via e-mail: g.manders@telengy.nl. 

 

Terugblik Kennisplatform ‘Bestuurlijk-ambtelijk samenspel’ 

Lees het gehele artikel

Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers samen met collega’s van andere gemeenten geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. 

Tijdens de afgelopen editie op 28 en 29 maart was het onderwerp: bestuurlijk-ambtelijk samenspel 

“Een drammende bestuurder, een ambtenaar die blijft focussen op zijn vakgebied of een manager die nadruk legt op procesafspraken: iedereen heeft zijn eigen redenen om vanuit zijn eigen expertise, door zijn eigen bril naar zaken te kijken. Om effectief te zijn in het bestuurlijk-ambtelijk samenspel moet je van je eigen eiland af. Je moet je verplaatsen in de werkelijkheid van de bestuurder, de politicus, de manager, de inwoner, de actievoerder of de ondernemer. Door elkaars logica te leren kennen, door het speelveld te verkennen en je te verplaatsen in die ander, kun je effectief verbindingen maken.”

Het zijn deze vraagstukken die aan de orde kwamen tijdens deze tweedaagse sessie die ditmaal plaatsvond bij de gemeente Nunspeet.  

De wet van Pleuris 

Christianne van den Broek (zelfstandig bestuursadviseur) verzorgde het donderdagmiddaggedeelte. Ze behandelde onder andere de vijf verschillende bestuursstijlen: leider, manager, verbinder, ambassadeur en beheerder. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en gesprekken met de deelnemers kregen we een beeld hoe je die herkent en hoe je daar het beste mee kunt samenwerken. In het licht van politieke sensitiviteit kwam ‘de wet van Pleuris’ aan de orde: P = V * R * M2 . De mate van Pleuris is namelijk afhankelijk van de mate waarin een casus of crisis Verwijtbaar is aan de gemeente én van de maatschappelijke Relevantie van het onderwerp én van de Mediageniekheid (de mate waarin mensen het onderwerp kunnen visualiseren). Concrete voorbeelden illustreerden deze wetmatigheid. 

Wethouder en gemeentesecretaris 

Wethouder Mark van de Bunte (Nunspeet) en gemeentesecretaris Carla Kats (Epe) verzorgden de donderdagavond. Ervaringen van alledag in het (samen)spel passeerden de revue. Met de deelnemers, die hier uiteraard ook zelf veel ervaring mee hebben, gingen ze beiden vol toewijding het gesprek aan.    

Overheids Ontwikkel Model 

Elk van de deelnemers had als ‘huiswerk’ het onderdeel ‘bestuurlijk-ambtelijk samenspel’ van het Overheids Ontwikkel Model uitgewerkt. De resultaten, overeenkomsten en verschillen tussen de deelnemers werden onder begeleiding van Ger Manders op de vrijdagochtend met elkaar besproken. 

Boswandeling 

Tijdens de bijeenkomsten van het Kennisplatform is er ook ruimte voor ontspanning en persoonlijk contact. Omdat deze editie plaatsvond in Nunspeet, dat omgeven is door bossen, was het daarna tijd voor een gezamenlijke boswandeling onder begeleiding van een boswachter van de gemeente Nunspeet. 

Geen vaste kliek 

Deze editie waren 10 deelnemers aanwezig. Hieronder waren veel vaste deelnemers, maar ook een enkele nieuwkomer. Graag verwelkomen we bij toekomstige edities nog meer nieuwe gezichten! 

Volgende Kennisplatform: schrijf je in! 

Op 28 en 29 november 2019  vindt het volgende Kennisplatform plaats bij de gemeente Leudal. De deelnemers willen dan het volgende thema onder de loep nemen: hoe gaan we als gemeente om met het vraagstuk van duurzaamheid en energietransitie.  

Graag tot dan! 

Meer weten?

Indien u in de doelgroep valt en u geïnteresseerd bent in de bijeenkomsten van het Kennisplatform en u heeft nog een vraag of opmerking, neemt u dan contact op met Ger Manders. Ook als u in algemene zin nog wat meer achtergrondinformatie wil, staat Ger u graag te woord. U kunt Ger bereiken via 06 29 52 73 40 of via g.manders@telengy.nl.


Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers, samen met collega’s van andere gemeenten, geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. De onderwerpen die in het kennisplatform worden behandeld zijn allemaal actueel, maar bovendien door de deelnemers zelf gekozen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt maximaal 15. Hierdoor is de interactie met de sprekers/inleiders en met de deelnemers onderling gegarandeerd. Het doel is het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

De organisatie en coördinatie is in handen van gemeenteadviseur Ger Manders. Elke bijeenkomst bestaat uit drie dagdelen op donderdagmiddag – en -avond en vrijdagochtend. De bijeenkomst begint en eindigt met een gezamenlijke lunch. De gemaakte kosten worden over de deelnemers verdeeld. Aan de afgelopen 20 bijeenkomsten namen steeds 10-15 gemeentemanagers deel, waardoor de kosten tussen de € 300,- en € 450,- per bijeenkomst bedroegen. De kosten worden gemaakt voor de beloning voor de sprekers, de organisatie, de hotelovernachting en de lunches/diner.


Kennisplatform Organisatieontwikkeling: thema “Bestuurlijk-ambtelijk samenspel”

Lees het gehele artikel

Op 28-29 maart 2019 vindt er (bij gemeente Nunspeet) weer een bijeenkomst plaats van het Kennisplatform Organisatieontwikkeling. Het centrale thema luidt: “Bestuurlijk-ambtelijk samenspel”

Een drammende bestuurder, een ambtenaar die blijft focussen op zijn vakgebied of een manager die nadruk legt op procesafspraken. Iedereen heeft zijn eigen redenen om vanuit zijn eigen expertise, door zijn eigen bril naar zaken te kijken. Om effectief te zijn in het bestuurlijk ambtelijk samenspel, moet je van je eigen eiland af. Moet je je verplaatsen in de werkelijkheid van de bestuurder, de politicus, de manager, de inwoner, de actievoerder of de ondernemer: het bestuurlijk ambtelijk samenspel. Door elkaars logica te leren kennen, door het speelveld te verkennen en je te verplaatsen in die ander, kun je effectief verbindingen maken.

Het zijn dit soort kwesties/dilemma’s die we in de drie dagdelen op een praktische en interactieve met elkaar onderzoeken en gaan ervaren waarmee we hopelijk van nieuwe inzichten worden voorzien of die juist bevestigen dat we ‘op de goede weg’ zijn.

Donderdagmiddag: Christianne van den Broek

“Een nuchtere Zeeuwse met aanstekelijk enthousiasme”, zo wordt Christianne omschreven. Christianne heeft ruim 20 jaar ervaring bij lokale overheid als (bestuurs) adviseur, (interim)manager en kwartiermaker. Sinds 2012 is ze werkzaam als zelfstandige vanuit haar eigen bedrijf CeeCee, voor onder andere opdrachtgevers in het publieke domein en de zorg. Als een tolk vertaler werkt ze met groepen ambtenaren of bestuurders aan dilemma’s die zich voordoen in dat bestuurlijk-ambtelijk samenspel.

Aan de hand van eenvoudige communicatiemodellen, bestuursstijlen en geschiedenis van de eigen organisatie of jouw persoonlijkheid, gaan we in gesprek over een effectief bestuurlijk-ambtelijk samenspel.

Christianne: “Ik ontmoet graag jullie vraagstukken, persoonlijke dilemma’s in het werken in de politiek bestuurlijke context. Ik bied jullie mijn ervaringen in het werken met bestuurders in diverse ambtelijke organisaties met veel praktijkvoorbeelden, persoonlijke anekdotes, verwondering en compassie”.

Donderdagavond: Mark van de Bunte en Carla Kats

Mark en Carla zullen elk vanuit hun eigen perspectief en vanuit eigen ervaringen hun visie geven op het bestuurlijk-ambtelijk samenspel en met de deelnemers daarover in gesprek gaan.

Mark is een jonge wethouder in Nunspeet die in deeltijd verantwoordelijk is voor o.a. Economie, Participatie, Sport en een groot project (grootschalige aanpak sportpark, kosten > €30 miljoen). Bij een relatief ‘klein’ onderwerp (evenement rond kerst) is Mark snel na aantreden met de mores van de bestuurlijk – ambtelijke verhoudingen geconfronteerd.

 

Carla is sinds ruim 10 jaar werkzaam bij de gemeente Epe; eerst als manager Publiekszaken en sinds 2012 als gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 

 

 

Vrijdag ochtend: typering eigen samenspel

Aan de deelnemers aan dit kennisplatform wordt vooraf gevraagd het bestuurlijk-ambtelijk samenspel in hun eigen gemeente te typeren, aan de hand van een aantal stellingen over dit onderwerp zoals opgenomen in het Overheids Ontwikkel Model. Na de aanmelding wordt dit aan elke deelnemer toegestuurd. Het invullen daarvan neemt maximaal een kwartier in beslag.

Op de vrijdagochtend bespreken we deze uitkomsten met elkaar. We gaan op zoek naar de rode draad, naar overeenkomsten en verschillen. We reflecteren dit op de inleidingen van de donderdag. Zo krijgt ieder een beeld van de eigen situatie en van mogelijke daarin te ondernemen stappen.

Locatiegegevens

De bijeenkomst vindt plaats bij gemeente Nunspeet, Markt 1, 8071 GJ in Nunspeet. We dineren, overnachten en ontbijten in Hotel-Restaurant Veldenbos (op 8 min. lopen van het gemeentehuis)

 

 

Fletcher Hotel-Restaurant Veldenbos
Spoorlaan 42
8071 BR Nunspeet
Tel.: +31 (0)341 252 334
www.hotelveldenbos.nl

 

 

Meer weten?

Indien u in de doelgroep valt en u geïnteresseerd bent in de bijeenkomsten van het Kennisplatform en u heeft nog een vraag of opmerking, neemt u dan contact op met Ger Manders. Ook als u in algemene zin nog wat meer achtergrondinformatie wil, staat Ger u graag te woord. U kunt Ger bereiken via 06 29 52 73 40 of via g.manders@telengy.nl.

 


Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers, samen met collega’s van andere gemeenten, geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. De onderwerpen die in het kennisplatform worden behandeld zijn allemaal actueel, maar bovendien door de deelnemers zelf gekozen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt maximaal 15. Hierdoor is de interactie met de sprekers/inleiders en met de deelnemers onderling gegarandeerd. Het doel is het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

De organisatie en coördinatie is in handen van gemeenteadviseur Ger Manders. Elke bijeenkomst bestaat uit drie dagdelen op donderdagmiddag – en -avond en vrijdagochtend. De bijeenkomst begint en eindigt met een gezamenlijke lunch. De gemaakte kosten worden over de deelnemers verdeeld. Aan de afgelopen 19 bijeenkomsten namen steeds 10-15 gemeentemanagers deel, waardoor de kosten tussen de € 300,- en € 450,- per bijeenkomst bedroegen. De kosten worden gemaakt voor de beloning voor de sprekers, de organisatie, de hotelovernachting en de lunches/diner.


Terugblik Kennisplatform ‘Opgaven gestuurd werken in de gemeente’

Lees het gehele artikel

Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers samen met collega’s van andere gemeenten geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen.

Tijdens de afgelopen editie op 27 en 28 september was het onderwerp: opgaven gestuurd werken. Hoe kun je, naast je reguliere taken en de lijnorganisatie, opgaven gestuurd werken onderdeel uit laten maken van programmatisch werken? Deze tweedaagse sessie vond plaats in Hotel de Kamperduinen in Kamperland (Zeeland).

Opgaven gestuurd werken is een werkwijze die ingezet kan worden bij het aanpakken van (veelal) maatschappelijke opgaven, zoals het verlagen van de armoede, of het realiseren van een inwonersinitiatief. Dit wordt gedaan in relatief korte tijd, en gaat over afdelingsgrenzen heen.

‘Van beschouwen naar bouwen’

Igno Pröpper (Pröpper + Partners) verzorgde het donderdagmiddag gedeelte van deze editie. Zij zijn de oprichters van opgaven gestuurd werken. Igno gaf uitleg over opgaven gestuurd werken, en begeleidde daarnaast een door hun ontwikkeld spel. Met dit spel kon geoefend worden met opgaven gestuurd werken, en werd een opgave benaderd vanuit verschillende rollen. Zo moesten deelnemers de rol aannemen van initiatiefnemer (burger), ondernemer of de beoordelaar vanuit de gemeente. Dit maakte goed visueel hoe opgaven gestuurd werken precies in zijn werk gaat. Igno heeft tijdens het eerste dagdeel uiteraard ook gesproken over zijn ervaringen bij diverse gemeenten en ook andere organisaties. Hij benadrukte het belang van het doorbreken van de hiërarchische, starre structuren binnen gemeenten. Dit lijkt een cruciale factor te zijn: het kan je opgave maken of breken. Daarnaast is opgaven gestuurd werken vooral de handen uit de mouwen steken en dóen. Nadat je je handen uit de mouwen hebt gestoken, bekijk je het behaalde resultaat: ‘van beschouwen naar bouwen’.

Strandwandeling

Omdat het Kennisplatform deze keer plaatsvond in Zeeland en er tijdens de bijeenkomsten ook ruimte is voor ontspanning en persoonlijk contact, was het daarna tijd voor een gezamenlijke strandwandeling.

Praktijkvoorbeelden en natuurlijk leiderschap

De donderdagavond werd gevuld door Annelies van den Assem (OVER-gemeenten en Oostzaan) en Ruud Ploum (Overbetuwe). Zij vertelden over hun ervaring met opgaven gestuurd werken. Annelies focuste op natuurlijk leiderschap. Dit kan van zeer positieve invloed zijn op een team dat opgaven gestuurd werkt, zeker als iemand de trekkersrol op zich moet nemen. Dit werd geïllustreerd aan de hand van een bijzonder filmpje met paarden.

’s Avonds volgde een gezamenlijk diner.

Terugblik op een leerzame maar ook informele editie

Op de vrijdagochtend spraken de gemeente Bronckhorst en Hattem (deelnemers aan het kennisplatform) over hoe zij met opgaven gestuurd werken aan de slag kunnen gaan. Dit werd in intervisievorm opgezet, waardoor er veel van elkaar werd geleerd.

Deze editie waren 10 deelnemers aanwezig. Hieronder waren veel vaste deelnemers, maar ook een aantal nieuwkomers die aangaven zich direct thuis te voelen. Graag verwelkomen we bij toekomstige edities nog meer nieuwe gezichten!

Volgende Kennisplatform: schrijf je in!

Op 28 en 29 maart 2019  vindt het volgende Kennisplatform plaats bij de gemeente Nunspeet. De deelnemers willen dan het volgende thema onder de loep nemen: het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Hoe zitten portefeuillehouders in hun rol? En hoe ga je daar mee om als ambtelijke organisatie?

Graag tot dan!

Meer weten of deelnemen?

U kunt Ger Manders bereiken via 06 29 52 73 40 of via g.manders@telengy.nl.


Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers, samen met collega’s van andere gemeenten, geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. De onderwerpen die in het kennisplatform worden behandeld zijn allemaal actueel, maar bovendien door de deelnemers zelf gekozen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt maximaal 15. Hierdoor is de interactie met de sprekers/inleiders en met de deelnemers onderling gegarandeerd. Het doel is het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

De organisatie en coördinatie is in handen van gemeenteadviseur Ger Manders. Elke bijeenkomst bestaat uit drie dagdelen op donderdagmiddag en -avond en vrijdagochtend. De bijeenkomst begint en eindigt met een gezamenlijke lunch. De gemaakte kosten worden over de deelnemers verdeeld. Aan de afgelopen 20 bijeenkomsten namen steeds 10-15 gemeentemanagers deel, waardoor de kosten tussen de € 300,- en € 450,- per bijeenkomst bedroegen. De kosten worden gemaakt voor de beloning voor de sprekers, de organisatie, de hotelovernachting en de lunches/diner.


 

 

Vooraankondiging: Kennisplatform over ‘opgaven gestuurd werken’

Lees het gehele artikel

Op 27 en 28 september organiseert Telengy voor de 20e keer een Kennisplatform over een relevant gemeentelijk thema. Dit keer staat ‘opgaven gestuurd werken’ centraal. De bijeenkomst vindt plaats in Kapelle.

Opgaven gestuurd werken is een werkwijze met de focus op het realiseren van concrete effecten. De sleutel hiervoor is snel samen bouwen (in plaats van vergaderen) in samenspel met samenwerkingspartners: bedrijven, maatschappelijke partners en andere overheden. Opgaven zijn concrete zaken waarvan de resultaten zichtbaar en tastbaar zijn.

Programma

Op donderdagmiddag maakt u kennis met het thema vanuit het motto ‘leren door doen’. We spelen in enkele groepen het Opgaven gestuurd werken-Spel. Het spel wordt (be)geleid door Dr. Igno Pröpper, algemeen directeur van Partners + Pröpper, een organisatie die de grondlegger is van opgaven gestuurd werken. Igno past de werkwijze van opgaven gestuurd werken toe in de publieke en private sector rond een groot aantal vraagstukken, zoals de herinrichting van een regionaal winkelcentrum, de aanpak van woonoverlast, het bouwen van duurzame stallen (‘veehouderij van de toekomst’), het realiseren van een bruisend centrum in samenwerking met de sociale werkvoorziening, de aanpak van ongeletterdheid, en nog veel meer (zie ook www.opgavengestuurdwerken.nl).

Op donderdagavond krijgt u, aan de hand van twee praktijkcases van gemeenten die hier ervaring mee hebben, een kijkje in de keuken van opgaven gestuurd werken. Op de vrijdagochtend wisselen de deelnemers hun ervaringen op dit gebied met elkaar uit.

Programma Kennisplatform 27-28 september 2018

We zien u graag op 27 en 28 september.

Meer weten of deelnemen?

U kunt Ger Manders bereiken via 06 29 52 73 40 of via g.manders@telengy.nl.


Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers, samen met collega’s van andere gemeenten, geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. De onderwerpen die in het kennisplatform worden behandeld zijn allemaal actueel, maar bovendien door de deelnemers zelf gekozen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt maximaal 15. Hierdoor is de interactie met de sprekers/inleiders en met de deelnemers onderling gegarandeerd. Het doel is het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

De organisatie en coördinatie is in handen van gemeenteadviseur Ger Manders. Elke bijeenkomst bestaat uit drie dagdelen op donderdagmiddag – en -avond en vrijdagochtend. De bijeenkomst begint en eindigt met een gezamenlijke lunch. De gemaakte kosten worden over de deelnemers verdeeld. Aan de afgelopen 19 bijeenkomsten namen steeds 10-15 gemeentemanagers deel, waardoor de kosten tussen de € 300,- en € 450,- per bijeenkomst bedroegen. De kosten worden gemaakt voor de beloning voor de sprekers, de organisatie, de hotelovernachting en de lunches/diner.


Terugblik Kennisplatform ‘3D en Omgevingswet: hoe verandert het onze gemeente?’

Lees het gehele artikel

Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers samen met collega’s van andere gemeenten geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. Afgelopen keer, donderdag 8 en vrijdag 9 maart, luidde het onderwerp: ‘3D en Omgevingswet: hoe verandert het onze gemeente?’ Wat hebben we geleerd van de 3 decentralisaties (3D), waar we nu iets aan hebben in het licht van de omgevingswet? Deze 2-daagse sessie, met als gastgemeente de gemeente Borne, hebben we vooral gekeken naar de onderstromen van beide omvangrijke ‘uitdagingen’. Het zijn programma’s die veel vragen van de organisatie, van de techniek en zeker ook veel van de individuele medewerkers.

Systeemwereld

Tijdens het eerste dagdeel heeft Ruud Groot, adviseur bij Telengy, de 3D belicht vanuit meerdere invalshoeken (gemeente, aanbieder en inwoner). Het gebruik van eigen voorbeelden en ‘de stand in het land’ toonden aan dat transformatiedoelstellingen de afgelopen raadsperiode vooral worden ingestoken vanuit de systeemwereld, terwijl verandering van de ‘mindset in de leefwereld’ voorwaardelijk is voor realisatie van de transformatiedoelstellingen. Zonder verandering van de mindset (cultuurverandering) in de leefwereld sorteren technisch-instrumentele toepassingen geen effect.

Om te beginnen geen wetgeving nodig

Daarna was het de beurt aan Ton de Wit, adviseur en partner bij Telengy en Initiatiefnemer Kenniscentrum Omgevingswet. Ton belichtte het speelveld, de actoren en de verschillende (veranderkundige) invalshoeken van de Omgevingswet. Ton geeft aan dat er eigenlijk geen wet nodig is om aan de slag te gaan met de Omgevingswet. De wet is ‘slechts’ een formalisering van een ontwikkeling die al lang gaande is. Ook werden deze 10 succesbepalende factoren meegegeven om van de Omgevingswet een succes te maken.

Praktijkervaringen Urk en Katwijk

In de avondsessie hebben de gemeenten Urk (3D’s) en Katwijk (Omgevingswet) een kijkje in hun keuken gegeven en verteld hoe zij – elk op hun eigen manier – met deze opdrachten omgaan. Het bijzondere aan de aanpak van Katwijk is dat hun programma voor de Omgevingswet actief gebruik maakt van de Agile/Lean-benadering.

Terugblik op een intensieve, leerzame dag

Vrijdagochtend hebben de deelnemers met elkaar de overeenkomsten en verschillen tussen de programma’s van Urk en Katwijk in beeld gebracht. Aan de hand van de 10 succesbepalende factoren hebben we gediscussieerd wat dat betekent voor de aanpak in elk van de deelnemende gemeenten.

Volgende Kennisplatform

In september 2018 (de definitieve datum is nog niet bekend) vindt het volgende Kennisplatform plaats bij de gemeente Kapelle. De deelnemers willen dan het volgende thema onder de loep nemen: Hoe geef je als gemeente invulling aan dit soort grote programma‘s, naast de reguliere taken en de lijnorganisatie? Hoe passen contextgericht werken, vraaggericht werken en opgavegericht werken hierin?

Meer weten of deelnemen?

U kunt Ger Manders bereiken via 06 29 52 73 40 of via g.manders@telengy.nl.


Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers, samen met collega’s van andere gemeenten, geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. De onderwerpen die in het kennisplatform worden behandeld zijn allemaal actueel, maar bovendien door de deelnemers zelf gekozen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt maximaal 15. Hierdoor is de interactie met de sprekers/inleiders en met de deelnemers onderling gegarandeerd. Het doel is het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

De organisatie en coördinatie is in handen van gemeenteadviseur Ger Manders. Elke bijeenkomst bestaat uit drie dagdelen op donderdagmiddag – en -avond en vrijdagochtend. De bijeenkomst begint en eindigt met een gezamenlijke lunch. De gemaakte kosten worden over de deelnemers verdeeld. Aan de afgelopen 17 bijeenkomsten namen steeds 10-15 gemeentemanagers deel, waardoor de kosten tussen de € 300,- en € 450,- per bijeenkomst bedroegen. De kosten worden gemaakt voor de beloning voor de sprekers, de organisatie, de hotelovernachting en de lunches/diner.


 

Kennisplatform 3D en Omgevingswet: hoe verandert het onze gemeente?

Lees het gehele artikel

Op 8 en 9 maart 2018 vindt er (inmiddels al voor de 19de keer) weer een bijeenkomst plaats van het Kennisplatform Organisatieontwikkeling dat door Telengy wordt georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats bij de gemeente Twenterand.

Het centrale thema deze keer luidt:

“3D en Omgevingswet: hoe verandert het onze gemeente?”

Uitgebreide informatie over het programma en de sprekers vindt u in deze brochure. U kunt zich inschrijven tot en met 8 februari.

Meer weten of deelnemen?

U kunt Ger Manders bereiken via 06 29 52 73 40 of via g.manders@telengy.nl.


Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers, samen met collega’s van andere gemeenten, geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. De onderwerpen die in het kennisplatform worden behandeld zijn allemaal actueel, maar bovendien door de deelnemers zelf gekozen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt maximaal 15. Hierdoor is de interactie met de sprekers/inleiders en met de deelnemers onderling gegarandeerd. Het doel is het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

De organisatie en coördinatie is in handen van gemeenteadviseur Ger Manders. Elke bijeenkomst bestaat uit drie dagdelen op donderdagmiddag – en -avond en vrijdagochtend. De bijeenkomst begint en eindigt met een gezamenlijke lunch. De gemaakte kosten worden over de deelnemers verdeeld. Aan de afgelopen 18 bijeenkomsten namen steeds 10-15 gemeentemanagers deel, waardoor de kosten tussen de € 300,- en € 450,- per bijeenkomst bedroegen. De kosten worden gemaakt voor de beloning voor de sprekers, de organisatie, de hotelovernachting en de lunches/diner.